ASTROLOGIJA I HRI?ANSTVO

Pre od prilike godina dana dolazi mi klijent koji se likom i pojavom razlikovao od skoro svih drugih klijenata. Ubacujem podatke u kompjuter, na ekranu se pojavljuje njegova astroloka karta koja u potunosti opisuje njegovo unutranje bi?e koje se jasno ocrtalo u njegovoj pojavi.

Puno simbolike znaka Riba, jako 12.polje , vladar Ascendenta Neptun u Strelcu u 10.polju.
Odmah mu kaem A zato se ti ne zamonai i u potpunosti posvetih veri i svetovnom ivotu?!

Astrologija i Hri?anstvo

Pre od prilike godina dana dolazi mi klijent koji se likom i pojavom razlikovao od skoro svih drugih klijenata. Ubacujem podatke u kompjuter, na ekranu se pojavljuje njegova astroloka karta koja u potunosti opisuje njegovo unutranje bi?e koje se jasno ocrtalo u njegovoj pojavi. Puno simbolike znaka Riba, jako 12.polje , vladar Ascendenta Neptun u Strelcu u 10.polju.
Odmah mu kaem A zato se ti ne zamonai i u potpunosti posvetih veri i svetovnom ivotu"Na trenutak se trgao, kao da je bio iznena?en mojom brzinom u analizi njegove karte i kae sa osmehom na licu : Pa, to je i jedino moje pitanje, jedini razlog dolaska kod Vas

Ubrzo posle moje astroloke analize, prelazimo na razgovor o sukobu Hri?anstva sa Astrologijom. Njegovo poznavanje te teme me je fasciniralo, pa sam ga zamolio da napie tekst na tu temu. On je sa rado?u prihvatio moj predlog.
Dragi Uroe, beskrajno sam ti zahvalan na ovom tekst koji ?e, nadam se kod mnogih,
doprineti pomirenju (prave) astrologije i hri?anstva. Oduvek sam eleo takav tekst na mom sajtu, ali sam bio svestan da nisam ja taj ko ?e ga napisati...
Dragi Bog je odlu?io da to bude ti.

sa potovanjem

Nikola Stojanovi?Nekoliko misli o astrologiji i hri?anstvu

?esto se, naalost, me?u Hri?anima moe sresti miljenje da su hri?anstvo i astrologija me?usobno suprotstavljeni, da isklju?uju jedno drugo, da Hri?anin ne moe i ne sme da prihvata astrologiju ukoliko eli zaista da bude pravoslavan. Smatramo da je ovo miljenje pogreno, i da je zasnovano na nepravilnom shvatanju i Svetog Pisma i Svetih Otaca Crkve.


U prvoj knjizi Svetog Pisma Bog, otkrivaju?i istinu o stvaranju nebeskih tela, preko proroka Mojsija kae: neka budu svetila na svodu nebeskom, radi odvajanja dana od no?i, i radi znamenja, i vremena i dana i godina (Postanje 1:14). Re?i "i radi znamenja" svedo?e da je Bog stvorio nebeska tela izme?u ostalog i sa tom namerom da budu znaci odnosno simboli ne?ega. ?ega?

Opisuju?i samog Tvorca ovih ?udesnih nebeskih tela Boga, veliki u?itelj hri?anske Crkve iz VIII veka sveti Jovan Damaskin, pie: "Njegovo, pak drugo ime je ? ???? (to zna?i "Bog"), a dolazi od re?i "?????" odnosno hitati i starati se o svemu, ili od "??????" (e?i) to jest paliti jer Bog je oganj koji svako zlo spaljuje ili, opet od "??????? ?? ?????", jer je nepogreiv i svevidac (svenadziratelj). Sve je On, naime, video pre no to je ita postalo, promiljaju?i nadvremeno, i svaka stvar biva po Njegovom voljnom i nadvremenom promislu, koji je predodre?enje i ikona [=znak, simbol, slika] i primer onoga to u predodre?eno vreme biva" (Ta?no izloenje pravoslavne vere, I, 9). Promisao Boiji je, u?i sveti Jovan, nadvremena, nestvorena, svevide?a, sveznaju?a ikona odnosno znak, simbol, slika, prototip i uzrok svega to u predodre?eno vreme u istoriji biva pa tako i simboli?nog kretanja nebeskih tela Sunca, Meseca i ostalih zvezda. Drugim re?ima, nebeski zvezdani Zodijak jeste stvorena slika, i znak i predstava i projava nestvorenog, nadvremenog prototipa promisla Bojeg. Zodijak nije sam promisao ve? njegova stvorena slika, njegova stvorena ikona, koja ga delimi?no otkriva. To zna?i da se prema Zodijaku treba odnositi kao prema jednoj svojevrsnoj Boij?? zvezdan?? ikonografiji, koja je stvorena zato da bi se ?ovek posredstvom nje u?io istinitom samopoznanju i bogopoznaju i da bi posredstvom nje proslavljao i veli?ao njenog Ikonopisca i Tvorca Boga.


Nepravilno shva?ena astrologija, pak, u Zodijaku vidi ne ikonu promisla Boijeg tj. sredstvo putem koga Bog otkriva svoj promisao o ljudima, ve? uzrok svega to se zbiva, te tako stvorenjima zvezdama, pripisuje ono to pripada samo njihovom Tvorcu Bogu. Ovakvo shvatanje je bilo svojstveno neznaboa?kim narodima koji su od zvezda na?inili lane bogove idole. Kada Sveto Pismo i Sveti Oci osu?uju astrologiju i astrologe oni ustvari osu?uju ovakvu pogreno shva?enu neznaboa?ku, idolopokloni?ku astrologiju a ne pravilno shva?enu astrologiju koja se prema zvezdama i Zodijaku odnosi ne kao prema uzroku doga?aja nego kao prema velelepnoj i ?udesnoj ikoni i opisu svevide?eg promisla Boijeg: "Kada u?e u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, ne u?i se ?initi gadosti koje ?inie oni narodi. Neka se ne na?e u tebe koji bi vodio sina svoga ili k?er svoju kroz oganj, ni vra?ar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uro?nik, ni baja?, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gadan pred Gospodom ko god tako ?ini i zbog takvih gadosti tera te narode Gospod Bog ispred tebe.

Jer ti narodi koje ?e naslediti, sluaju gatare i vra?are; a tebi to ne doputa Gospod Bog tvoj. Proroka iz tebe, izme?u bra?e tvoje, kao to sam ja, podignu?e ti Gospod Bog tvoj; Njega sluajte" (Pon. zak. 18:9-15). Na prvi pogled moe izgledati kao da Bog ovde bezuslovno osu?uje astrologiju kao neto zlo i potpuno neprihvatljivo. Me?utim, kada se ove re?i Svetog Pisma stave u njihov pravi kontekst vidi se da to nije tako. Bog ustvari upozorava starozavetni izabrani narod da ne bude kao neznaboa?ki narodi i da se ne dri njihovih neznabonih obi?aja me?u kojima i sujeverne neznaboa?ke (idolopokloni?ke) astrologije. To, me?utim, istovremeno ne zna?i da Bog zabranjuje bavljenje pobonom (ikonopokloni?kom) astrologijom. Isto tako na drugom mestu, u?e?i Izrailjce istinitom bogopotovanju, Bog zabranjuje pravljenje likova kao idola a ne pravljenje likova kao ikona:

"
http://www.siont.net/biblija/rdk/index.php?O=/5Moj/12/29 Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog. Nemoj imati drugih bogova uza me.
http://www.siont.net/biblija/rdk/index.php?O=/2Moj/13/3
Ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog to je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje.
http://www.siont.net/biblija/rdk/index.php?O=/3Moj/26/1
Nemoj im se klanjati niti im sluiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe ota?ke na sinovima do tre?eg i do ?etvrtog koljena, onih koji mrze na mene;
http://www.siont.net/biblija/rdk/index.php?O=/4Moj/14/18
A ?inim milost na hiljadama onih koji me ljube i ?uvaju zapovesti moje."

(Izlazak. 20:2-6). Dakle, kao to Bog ovde ne u?i starozavetne Izrailjce da je zabranjeno praviti likove kao ikone nego kao idole, tako isto i u prethodnom navodu Bog ne zabranjuje pobonu astrologiju koja u Zodijaku vidi ikonu promisla Boijeg, ve? neznabonu astrologiju koja u Zodijaku vidi izvor i uzrok svih doga?aja i poklanja mu se kao lanom bogu idolu.


Da je to zaista pravi smisao ovih re?i Svetog Pisma svedo?e i slede?e re?i iz gornjeg navoda: "... Jer ti narodi koje ?e naslediti, sluaju gatare i vra?are; a tebi to ne doputa Gospod Bog tvoj. Proroka iz tebe, izme?u bra?e tvoje, kao to sam ja, podignu?e ti Gospod Bog tvoj; Njega sluajte". "Prorok" sa velikim po?etnim slovom "p", o kome ovde prorokuje Mojsije da ?e se pojaviti u Izrailju, jeste Bogom obe?ani Spasitelj sveta Hristos. Bog je blagoizvoleo i svojim premudrim promislom ustrojio da prvi od ljudi koji ?e objaviti da se Bog pojavio u telu i da se ispunilo ovo Mojsijevo prorotvo, budu upravo astrolozi. Bili su to mudraci sa istoka koji su doli u Jerusalim u vreme Iroda cara i prvi objavili da se rodio "car Judejski" (Mt. 2:1-2) i da su doli da mu se poklone jer su videli njegovu zvezdu na istoku. Da je biblijska zabrana bavljenja astrologijom imala apsolutni smisao onda ovi astrolozi ne bi bili udostojeni od Boga takve ?asti da budu prvi me?u ljudima koji ?e objaviti o?ove?enje Boije i da budu prvi koji ?e mu se pokloniti. To zna?i da zabrana bavljenja astrologijom nije bila apsolutna i da se odnosila samo na neznabonu (idolopokloni?ku) astrologiju a ne na pobonu (ikonopokloni?ku) astrologiju. Astrolozi koji su doli sa istoka i poklonili se bogomladencu Hristu u vitlejemskoj pe?ini nisu bili idolopoklonici, ve? poboni astrolozi, Persijanci, koji su verovali u jednoga Boga i znali za obe?anje Boije o dolasku Mesije-Spasitelja u svet i udno i?ekivali njegovo ispunjenje.


Bog je pripremao za dolazak Mesije ne samo jevrejski narod ve? i druge narode, tako to je i me?u njima podizao proroke koji su najavljivali Njegov dolazak. Tako je, na primer, me?u Jelinima i Latinima podizao Sibile koje su mnogo vekova pre najavile ove ?udesne doga?aje. Eritrejska Sibila, koja je ivela u estom pokoljenju posle Potopa i na 483 g. pre pada Troje, izme?u ostalog predskazuje ovako: "Deci ro?enoj od zemlje donese veliku radost, uzradova se i Presto na nebu, i svet u likovanju. Magi [= astrolozi] ukazae ?ast zvezdi, nikada ranije vi?enoj, i, poverovavi u Boga, ugledae ga lee?eg u jaslama". A Kimerijska Sibila, koja je proricala na rimskoj gori Karmal u XIV stole?u pre Hrista, ovako: "Bi?e devica maloletna, i velika i ve?ne hvale dostojna, me?u svim pokoljenjima ena pohvale prima?e, na svojim rukama velikog cara podi?i?e, ka kome ?e Svetim Duhom tri cara dovedeni biti. I pokloni?e se Njemu s darovima vere savrene. I ukaza?e Mu slavu, hvalu i ?ast. I sva tvar ?e Mu se obradovati." Bog je podigao proroka i me?u Persijancima, poznatog Zaratustru, koji je iveo u drugom hiljadugoditu pre Hrista i koji je sede?i kraj kladenca u Horinu ovako proricao svojim u?enicima-astrolozima o dolasku Mesije Isusa Hrista: "Sluajte, deco moja vozljubljena, otkri?u vam tajnu velikoga cara, koji ?e do?i u svet na kraju vremena. Devica ?e za?eti i rodi?e sina. I ljudi te zemlje bori?e se s njim, da bi ga unitili, ali ne?e uspeti. Tada ?e ga uhvatiti i prikovati za drveni krst. I nebo i zemlja tugova?e ?e zbog njega, i pokoljenja naroda plaka?e za njim. Tada ?e do?i on sa vojskom svetlosti i priblii?e se na belim oblacima, jer on jeste dete, koje je bilo za?eto kroz "Re?" tvorca svega to jeste ... I kada on do?e, velika znamenja pojavi?e se na nebu, a njegovo sijanje prevazi?i?e sijanje neba ... Vi treba da bdite i pamtite ta sam vam rekao, i da ?ekate ispunjenje predskazanja. Jer vi treba da budete prvi koji ?e videti dolazak toga velikog cara. I kada iza?e ta zvezda, poljite izaslanstvo, da bi doneli darove i poklonili se njemu ...". Na koji drugi na?in su to u?enici Zaratustrini, iz pokoljenja u pokoljenje, bdeli i ?ekali ispunjenje prorotva svoga u?itelja ako ne gledanjem u zvezde i bavljenjem astrologijom. Jer da se nisu bavili astrologijom ne bi ni primetili veliko nebesko znamenje zvezdu, koja se pojavila na nebu i koja je objavila dolazak Mesije. Bog je tako sam preko svoga proroka, blagoslovio bavljenje pobonom astrologijom. Ovu trojicu svetih astrologa, koji su se poklonili bogomladencu Isusu Hristu u vitlejemskoj pe?ini, i prineli mu zlato kao caru, tamjan kao Bogu i smirnu kao rtvi, i time ispovedili da je On istiniti Mesija od Boga obe?ani Spasitelj sveta od smrti, greha i ?avola, Bog je proslavio netrulenim i ?udotvornim motima, koje su do 1164. godine ?uvane u Milanu, kada ih je Nema?ki kralj Fridrih Barbarosa, poto je osvojio Milano, preneo u Keln gde po?ivaju sve do danas. U ?ast ovih svetih astrologa bila je izgra?ena i trijumfalna kapija koja je postojala skoro hiljadu godina a sruena je u Drugom svetskom ratu. U njihovu ?ast bio je napravljen i velelepni kov?eg, koji se i danas smatra ?udom svetske juvelirske umetnosti.


Vrati?emo se sada svetom Jovanu Damaskinu, koga smo na po?etku pominjali. Na jednom mestu on pie o astrologiji re?i koje, na prvi pogled, mogu izgledati kao njeno apsolutno odbacivanje i koje u tom smislu protivnici astrologije, ?esto i navode dokazuju?i svoj stav da se astrologija i hri?anstvo me?usobno apsolutno isklju?uju. Me?utim kao i u slu?aju Svetog Pisma, tako je i u ovom slu?aju re? o pogrenom tuma?enju re?i ovog velikog svetog oca. Pogledajmo ta kae sveti Jovan. Kao prvo, on priznaje i prihvata da postoji dvanaest zodijaka, navodi njihova imena i zatim kae: "Grci, opet, vele da to izlaenje, zalaenje i uzajamno ukrtanje putanja zvezda, Sunca i Meseca, upravlja svim onim to se ti?e naega ivota; time se, naime, zanima astrologija. Mi, me?utim, tvrdimo da od njih bivaju predznaci kie i vedrine, hladno?e i toplote, vlanosti i sue, te vetrova i njima sli?nih pojava, ali nikako i predznaci naih dela. Jer mi, budu?i da smo stvoreni od strane Stvoritelja kao slobodni, gospodari smo svojih dela. Jer ako sve to ?inimo, to ?inimo zbog odre?enog kretanja planeta, onda to ?inimo po nunosti; a ono to biva po nunosti niti je vrlina niti zloba. A ako, opet, ne steknemo ni vrlinu ni zlobu, onda nismo dostojni ni hvale i venca slave kao ni prekora ili pakla; i tada ?e se ?initi da je Bog nepravedan, jer jednima daje dobro a drugima muku. Nego, ukoliko je sve vo?eno i ponaa se po nunosti, onda nije potrebno da Bog upravlja tvorevinom niti da promilja o njoj. Suvian je tada i na razum, jer ako nismo gospodari nikakvih svojih dela, onda je izlino da razmiljamo. A razum nam je, svakako, podaren da bismo razmiljali, odatle je i svako razumno bi?e samovlasno (slobodno). Mi opet kaemo da same zvezde nisu uzro?nici onoga to se zbiva, niti su uzro?nici postanka onoga to postaje, niti, pak, uzro?nici propadivosti onoga to propada, nego su, uglavnom, predznaci kia i vremenskih promena" (Ta?no izloenje pravoslavne vere, II, 21). U svetlu onoga to smo napred govorili da treba razlikovati neznabonu idolopokloni?ku astrologiju od pobone ikonopokloni?ke astrologije, jasno je da sveti Jovan Damaskin ovde odbacuje ovu prvu vrstu astrologije koja u?i da "izlaenje, zalaenje i uzajamno ukrtanje putanja zvezda, Sunca i Meseca, upravlja svim onim to se ti?e naega ivota", i da "sve to ?inimo ?inimo po nunosti", a ne ovu drugu. Sv. Jovan, s pravom osu?uje takvu vrstu astrologije koja u?i da su zvezde "predznaci naih dela" u smislu da ih predodre?uju, da ih uzrokuju, jer se time ukida ono najdragocenije u ?oveku sloboda volje. On u?i da ne samo da zvezde ne predodre?uju sve, nego da ni Bog svojim promislom ne predodre?uje sve: "Treba znati da Bog sve unapred zna, ali ne predodre?uje sve; unapred zna i ono to je u naoj vlasti, ali ga ne predodre?uje, jer ne eli da bude zla, niti da nasilno iznu?uje vrlinu. Prema tome, predodre?enje je delo boanske prognosti?ke zapovesti. Me?utim, ono to nije u naoj vlasti Bog predodre?uje po svom predznanju: jer, po svome predznanju, Bog je ve? predrasudio o svemu, po meri vlastite dobrote i pravednosti" (Isto, II, 44). To zna?i da Zodijak koji, prema onome to je napred re?eno, predstavlja ikonu promisla Boijeg, opisuje predznanje Boije koje u sebi i sadri predodre?enje i ne sadri.

Drugim re?ima, Bog pomo?u Zodijaka ikoni?ki objavljuje svoje predznanje i o onome to je predodredio i o onome to nije predodredio (jer je u naoj vlasti), ali iako ga nije predodredio on ga svojim svevide?im Okom vidi i simboli?ki predobjavljuje putem zvezdanog Zodijaka, te ?udesne ikone promisla Boijeg. Ovde je vano ista?i to da sv. Jovan Damaskin ne priznaje astrologiji prognosti?ku mogu?nost samo u meteorolokom smislu, kako se moe u?initi na osnovu gornjeg navoda. Evo ta on jo kae: "Na isti na?in se moe re?i da zvezde nisu uzrok ratova, nego da predstavljaju njihove predznake. Tako i kvalitet vazduha, koji se obrazuje od Sunca, Meseca i zvezda, obrazuje svaki put druga?ije rastvorenje, raspoloenje i stanje. A raspoloenja od nas zavise, jer, menjaju?i se, pokoravaju se razumu i on njima upravlja. ?esto se obrazuju i komete, odnosno, nekakvo znamenje koje objavljuje smrt careva; a te komete nisu od zvezda nastalih u po?etku stvaranja, nego se po zapovesti Boijoj obrazuju u svoje vreme i opet se raspaduju" (Isto, II, 21). Jasno se moe videti da sv. Jovan s jedne strane, s pravom, zvezdama ne priznaje da su uzroci ratova tj. drutvenih doga?aja ali da istovremeno, s druge strane, priznaje da zvezde mogu predstavljati njihove predznake. Isto tako, moe se videti, da sv. Jovan priznaje da zvezde (komete) mogu da predobjavljuju i smrt careva a to zna?i doga?aje iz li?nog ivota nekog ?oveka. Dakle, jasno je da sveti Jovan Damaskin ustvari ne odbacuje astrologiju kao takvu, ve? njeno nepravilno naznabono shvatanje koje u zvezdama vidi uzroke drutvenih doga?aja i doga?aja iz ivota pojedinog ?oveka, umesto njihove simbole i znamenja koja svoju osnovu imaju u svevide?em promislu Boijem.

Ovu veliku, vanu i aktuelnu temu odnosa hri?anstva i astrologije, mi smo ovde samo malo dotakli, sa namerom da bar donekle iskaemo vanu istinu da pravilno shva?eno hri?anstvo nipoto ne isklju?uje pravilno shva?enu astrologiju.

Svetosavac


Comments 

 
+9 #11 2011-05-13 07:57
Interesantan i mudar text!
Gospodine Svetosavac, Bog sa Vama! i sa svima nama, Emanuel!
 
 
+11 #10 2010-12-14 11:21
Covek svo vreme samo otkriva/i to po Bozijem dopustenju/savrsenstvo svog Tvorca i Oca.I sve sto ,otkriva;ide samo tome u prilog.Kada cemo se roditi gde,sa kojim potencijalom i zadatkom,jedins tveni/sa savrsenim DNK zapisom,otiskom ,izgledom/zna samo nas Otac.Zasto nam ne bi ostavio i ,nebeski,zapis/i dopustio da ga ,otkrijemo,da pokusamo da shvatimo sta nam je sve dao a da to nismo nicim zasluzili/Zasluzujemo tek kad u skladu i ljubavi sa NJim to iskoristimo.Dopustio nam je da otkrijemo,ko smo,sa kakvim ,materijalom,ra spolazemo,dao nam prepreke i iskusenja da ih savladavamo,ali samo da bi mu se priblizili.Slobodu da odlucujemo sta cemo uraditi sa svim sto smo dobili/a kako da znamo sta je sve to/imamo.Ako na ovaj nacin shvatimo smisao Astrologije onda cemo znati i sta da ocekujemo od nje i da prepoznamo,prav e, astrologe od ,tumaca sudbine,. : :
 
 
-17 #9 2010-05-17 11:32
Urose, lako je nama s takvim monasima!
Ako si se zamonasio - sramota! Astrologija je znanje koje su podnebesne sile delimicno prenele ljudima da bi ih smutile i navele na krivi put - put koji iskljucuje uticaj vere i slobodne volje na zivot coveka!
 
 
+13 #8 vajner 2010-04-07 14:38
Astrologija će biti prihvaćena onoliko koliko se budu trudili i koliko budu razumljivi i ubedljivi oni koji je reprezentuju, dakle, od kvaliteta znanja, sposobnosti i umešnosti da ono što vide kroz astrološku simboliku jasno i biranim rečima saopšte onima koji od njih očekuju upute, objašnjenja i načine ponašanja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti bez nametanja svoje volje. Tu je na testu kompleksnost astrologa koji treba osim znanja iz same astrologije da poseduje monge druge kvalitete koje teško može naučiti.
Slično je i u religiji koju prihvatamo ili ne u zavisnosti od kvaliteta onih koji je prezentuju. Bez kvalitetne duhovnosti i sami vidimo gde smo dogurali. Trebaće dosta vremena da se mnogi zaboravljene vrednosti uspostave.
Mislim da se vredi za to boriti ličnim primerom.
 
 
+11 #7 Nikola 2010-04-06 20:29
Dobijam pismo od autora teksta:

Dragi Nikola,
evo u nedelju sam se, posle duže vremena provedenog u selu, vratio u Beograd.
Mislim da se tekst lepo uklopio u prezentaciju sajta. Veoma mi je drago! Ako je samo i jednoj duši bio na duhovnu korist i otklonio neke nedoumice i sumnje, vredelo je!

Puno pozdrava
Svetosavac
 
 
-1 #6 2010-03-23 02:15
 
 
+11 #5 2010-03-22 10:50
Apsolutno ste u pravu Nikola. A sta da kazemo na druge grehe vekovno ukorenjene u svestenickim redovima sirom sveta (nedam se ne i kod nas) kao sto je pedofilija i slicno? Licno sam bila vrlo razocarana postupkom svestenika na mojoj svadbi kada je nakon ceremonije u opstoj guzvi jurio nase roditelje da bi naplatio vencanje koje je unapred bilo placeno u celosti.Da ne pricam o slucajevima kada ne zele da odrze opelo jer nisu uspeli da se "dobro nagode".Pa opet ne generalizujem, tipa svi su oni isti. Svuda ima izuzetaka, na ovaj ili onaj nacin.
 
 
+18 #4 Nikola 2010-03-22 01:34
svestenici su protiv astrologije jer u poslednje vreme ima gomila astrologa koji imaju jak uticaj na ljude i samim tim nemaju klijenti prava na slobodnu volju jer sve odlucuju njihovi astrolozi koji su zavrsili koje kakve kurseve i sad mlate pare...tako je meni objasnio moj veroucizelj

Ovo viđenje astrologije kao da je došlo zakasnelom poštom iz 12 veka....
Logika tipa "astrolozi drpaju pare, dakle, Lopovi su..." može se primeniti na sva moguća zanimanja i profesije, čak i među sveštenstvom (na žalost)...Po toj logici Svi ljudi sveta, svih zanimanja su LOPOVI, jer ćemo u svim profesijama naići na takve ljude...ccccc...U svakoj profesiji ima ljudi koji svoje znanje i "znanje" i posao zloupotrebljava ju, ali to ne znači da su SVI ljudi te profesije takvi...

Što se "slobodne volje" volje tiče, takođe pogrešno, jer astrolog analizom klijentovog horoskopa daje savete za koje misli da su najbolji za tu osobu - a da li će klijent te savete prihvatiti ili ne, da li će ih primeniti u svom životu, na volji je Klijenta , on o tome odlučuje...
 
 
-10 #3 2010-03-21 20:13
svestenici su protiv astrologije jer u poslednje vreme ima gomila astrologa koji imaju jak uticaj na ljude i samim tim nemaju klijenti prava na slobodnu volju jer sve odlucuju njihovi astrolozi koji su zavrsili koje kakve kurseve i sad mlate pare...tako je meni objasnio moj veroucizelj
 
 
0 #2 etonote 2010-03-21 09:25
Ima više razloga zbog kojih hrišćanska zajednica ne podržava pogadjanje budućnosti bilo da je reč o tumačenju zvezdane slike ili nekom drugom vidu pogadjanja. Jedan od njih je oslanjanje na čulo vida koje ne samo ume da zavara posmatrača već i 'okoreće vodu na svoju vododelnicu'!