INTERVJU ALEKSANDRA BLATEI? Astrologija je za mene jedna velika i ?ista ljubav bez koje ne bih mogla da zamislim svoj ivot. Ako bih morala da definiem tu vrstu ljubavi onda bi to bila ona na prvi pogled koja ostaje za ceo ivot. Od prvog kontakta sa astrologijom sam osetila samo da me mnogo privla?i, intrigira, ali i da govori o stvarima koje su mi bliske. Astrologija postavlja ?oveka u sam centar prou?avanja, a ja sam oduvek volela da ga posmatram kao samostalno i nezavisno bi?e, ali i kao aktera u drutvu.

INTERVJU

ta je za tebe astrologija? Kako ti doivljava astrologiju?

Astrologija je za mene jedna velika i ?ista ljubav bez koje ne bih mogla da zamislim svoj ivot. Ako bih morala da definiem tu vrstu ljubavi onda bi to bila ona na prvi pogled koja ostaje za ceo ivot. Od prvog kontakta sa astrologijom sam osetila samo da me mnogo privla?i, intrigira, ali i da govori o stvarima koje su mi bliske. Astrologija postavlja ?oveka u sam centar prou?avanja, a ja sam oduvek volela da ga posmatram kao samostalno i nezavisno bi?e, ali i kao aktera u drutvu.

Druga prednost astrologije je da je to jedina oblast koja posmatra ?oveka kao celinu, a ne samo parcijalno, pa je u stanju da mu pomogne u svakom domenu. Izuzetno mnogo cenim u astrologiji to to nikad ne osu?uje ?oveka makar kakve postupke ?inio, ve? se trudi da prona?e uzroke za takvo ponaanje i pomogne mu da ih shvati i transformie u neto pozitivno. To je jedna vrsta nesebi?nosti, ali i apsolutne objektivnosti, izolovanosti od neke li?ne, subjektivne procene i osude. Politika, rasizam, versko opredeljenje su u praksi ?est kamen spoticanja, samo zbog teko?a u pokuaju da se prihvati i ona druga strana koja je druga?ija. U astrologiji toga nema, ona je apsolutno nepristrasna, jednako tretira sve ljude na ovoj zemlji nezavisno od njihovog konkretnog opredeljenja.

ta je sutina astrologije, zato ona postoji? Koliko astrologija moe pomo?i ?oveku u njegovom bitisanju?

Sutina astrologije je da pomogne ?oveku da spozna sebe i svet oko sebe. A moe mu pomo?i mnogo, pre svega u boljem razumevanju sebe samog, podizanju svesti o svrsi svog postojanja. Natalna karta svakog pojedinca ukazuje na potencijal koji svaki ?ovek nosi u sebi. Poto savren ?ovek jednostavno ne postoji, veoma je korisno znati koje su vae slabosti,kao i kakve talente posedujete, da li ih imate i koje su to osobine koje vas upadljivo izdvajaju od drugih ljudi. Jedna proirena slika o sebi pomae da se ?ovek bolje uklopi u svet koji ga okruuje, da bolje shvati svoju okolinu, kao i da uskladi svoju individualnost sa specifi?nim zahtevima koje nam name?e sam ivot.

Druga bitna stavka je predikativna funkcija astrologije, odnosno ona koja se bavi predvi?anjem budu?ih doga?aja. Samo ukazivanje na to kakvim putem treba da pro?ete, i kakve prepreke da o?ekujete moe mnogo da pomogne, jer vas unapred spremi za neke situacije. To ne zna?i da ?ete sve prepreke savladati bez problema, ve? ?e vam biti data mogu?nost da se za njih spremite. Od vae li?ne pripreme zavisi kako ?ete ih prebroditi. Postoje naravno i situacije na koje ne moemo uticati, to neki ljudi ili ne ele da priznaju ili idu u drugu krajnost pa ih previe mistifikuju. Zato mnogi pogreno tuma?e ili jednostavno ne shvataju osnovne principe na kojima je zasnovana astrologija.

Kako astrologija moe na najbolji na?in da se predstavi obi?nom ?oveku koji nema svest i saznanja o njenoj sutini?

To je veoma teak zadatak, jer treba dopreti do svesti mase ljudi, kojoj astrologija nije ni bliska ni dovoljno poznata. A svaki ?ovek se najvie plai onoga to ne poznaje. Svaki astrolog ponaosob moe da doprinese boljem razumevanju osnova astrologije u direktnom kontaktu sa ljudima. Me?utim, to nije dovoljno. Neophodno je da astrologija bude na pravi na?in predstavljena i u medijima, koji imaju najve?i uticaj na mase ljudi.

ta misli o poplavi astrologije i astrologiji na svim medijima? Naravno, mislim i na telefonsku astrologiju... U kontaktu sam s nekoliko astrologa iz raznih zemalja, razli?itih kultura, Gr?ka, Indija, Dubai, Evropa; i sti?e se utisak da je pri?a svuda ista Kvazi-astrolozi su preplavili sve medije. Da li je to slu?ajno, da li iza toga stoji neto?

Pojava kvazi-astrologa nije nita novo u istoriji ?ove?anstva, a na?in na koji se eksponiraju zavisi od konkretnih okolnosti i mogu?nosti. Danas su to mediji i telefonska astrologija, sutra ?e biti neto drugo. Telefonska astrologija postoji odavno u zemljama Zapadne Evrope, pre bih rekla da je ta situacija novina u Srbiji koja uzima sve vie maha. A pojava astrologa na televiziji svodi se na direktna uklju?enja slualaca i tuma?enja horoskopa uivo, ?ime se prikazuje samo predikativna strana astrologije. Takve emisije su o?igledno veoma gledane pa medijima odgovara da ih uvrste u svoju ponudu programa, ne brinu?i se mnogo o kvalitetima astrologa kojeg angauju. A ako elite astroloko objanjenje ovakve situacije onda moemo re?i i ovako: I Neptun kao planeta medija i Merkur koji predstavlja novine, ?asopise, telefone, komunikaciju uopte su egzaltirani u znaku koji predstavlja astrologiju u Vodoliji. Neptun se ve? due vreme nalazi upravo u Vodoliji, pa su se zato mnoge televizijske ku?e otvorile ka ovoj vrsti programa i pokazale interesovanje za astrologe. Neptunu se ove godine pridruio Jupiter u Vodoliji, koji je kao planeta irenja doprineo pove?anju broja astrologa uopte, ali i njihovom prisustvu u medijima.Trenutni poloaj Urana u Ribama ide samo na ruku ovoj situaciji, jer sami astrolozi (predstavljeni Uranom) tako?e ele da se na?u pred kamerama (kamere su Ribe). Me?utim Ribe su i znak iluzije, pogrene slike, tako da ?e mnogi ljudi ste?i pogrenu sliku o astrolozima. Naravno, Uran u Ribama pogoduje samo lanim astrolozima ili kvazi-astrolozima kako smo ih nazvali. Jo jedan izraz je bio dobar u ovom pitanju, a to je poplava astrologa, a ta drugo i radi Uran u Ribama to je astrolog koji pliva! Uran i Neptun sada sara?uju odli?no, jer se nalaze u me?usobnom uticaju, tako da ?e ova situacija potrajati dokle god se ove dve planete me?usobno podravaju.
Sve ovo su samo neki od na?ina na koji funkcioniu kvazi astrolozi. Mene mnogo vie brine sama ?injenica da se takvi ljudi stalno pojavljuju, a osnovni uzrok toga vidim u nedefenisanom statusu same astrologije, koja naalost jo uvek nije zvani?no proglaena naukom. Da to jeste slu?aj, njome ne bi mogao da se bavi svako ko pro?ita 3 knjige, jer bi postojale obrazovne institucije u kojima bi se sticalo znanje iz astrologije, i koje bi garantovale jedan standardni i garantovani kvalitet. Samim tim bi i potencijalna klijentela bila sigurnija i upu?enija, a ovako je astrologija svedena na jednu nedefinisanu i izuzetno mistifikovanu oblast veoma pogodnu za razne malverzacije. Mogu samo da se nadam da ?e se to jednog dana promeniti, ali takve promene se ne ti?u pojedinaca, ve? celog drutva.

Kako objanjava ?injenicu da se veliki broj ljudi bavi astrologijom, a da je ne razume? Da li i ti to vidi tako?


Ne mogu uopte da razumem kako neko moe da se bavi nekom profesijom, a da ne shvata njenu sutinu. Me?utim, moram da primetim da toga ima u svakoj brani, pa i me?u astrolozima. Osnovni problem takvog pristupa lei u ?injenici da se znanje iz astrologije sti?e na neuobi?ajen na?in, pomalo moda i konfuzan, jer svi budu?i astrolozi nakon to pokau prva interesovanja i prve sklonosti ka astrologiji, uglavnom po?nu sami da u?e snalaze?i se na razne na?ine. Zna?i, slobodno moemo re?i da je ve?ina astrologa samouka. Tek posle nekog vremena pojavi se elja, ali i potreba da se upie neka kola ili kurs astrologije gde bi trebalo da do?e do sistematizacije gradiva, ali i sticanja novih saznanja. Neki ljudi iz takvih kola izlaze u potpunosti spremni za dalji samostalni rad, a neki ne. To ve? zavisi od razvoja svakog pojedinca ponaosob, ali i od same kole koju su poha?ali, jer nisu sve jednakog kvaliteta.

Ima mnogo ljudi koji se bave astrologijom, a nisu nau?ili, pa ni shvatili najosnovnije i najbitnije stvari koje su temelj za svo ostalo znanje. Astrologija jeste sama po sebi izuzetno komplikovana i sloena materija, pa ako se pri tom koristite i tehnikama koje su tako?e sloene i pri tom ih ni ne razumete dovoljno, logi?no je da ?ete imati problem.

Koji je najbolji na?in u?enja astrologije? Koji je najbolji razvojni put u?enja astrologije? Koje su zamke na tom putu?


Putevi ka sticanju znanja su ?esto veoma individualni, tako da ne znam koliko moemo govoriti o nekom univerzalnom metodu koji ?e biti jednako plodotvoran kod svakoga. Ja ovde mogu samo da preporu?im dalje metod koji i sama koristim u u?enju bilo ?ega, pa i astrologije, bez pretendovanja da je to jedini i najbolji metod rada. U mom slu?aju je najbolja funkcionisalo neprestano vra?anje na sam po?etak i na najosnovnije stvari. U tom povratku se uvek otkrije neto novo to u prvi mah moda niste ni zapazili, jer je tada bilo jednostavno previe informacija za pam?enje. U ponovnom prolasku kroz ve? prou?eno gradivo lako se prelaze poznate i ve? utvr?ene stvari, ali ono to vam zapadne za oko u obilju poznatog materijala obi?no bude veoma zna?ajno i pomogne vam da istu sliku sagledate iz druga?ijeg ugla. Za mene je to kao da sam otkrila neto novo, iako mi je stalno bilo pred o?ima. Drugo pravilo je da nita ne treba uzimati zdravo za gotovo, ve? proveravati svaku informaciju na svojim primerima i videti da li zaista funkcionie zna?enje nekog aspekta ili poloaja planeta o kojem ste ?itali. Posle treba dodati samostalno istraivanje, koje je veoma podsticajno i uti?e na pove?avanje samopouzdanja, pogotovo ako otkrijete neku novu zakonitost, to i jeste sutina celog procesa u?enja. Dakle, ne samo recepcija, ve? i produkcija, otkrivanje novih zna?enja i zakonitosti kojima doprinosite irenju ne samo svog, ve? i tu?eg znanja.

ta misli o astrolokom delu Mileta Dupora danas...? Nekad je bio nezaobilazni faktor u?enja... pre 20 godina...

Mesto koje je Mile Dupor imao pre 20 godina u astrologiji ima i danas. To je neto to mu niko ne moe oduzeti, jer je otvorio vrata istoriji srpske astrologije. to se ti?e njegovog tuma?enja pojedinih astrolokih pojmova i pojava, moramo uzeti u obzir vreme i drutveno-politi?ke okolnosti tog vremena. Neka njegova tuma?enja danas deluju preotro, jer je on iveo u takvom dobu dobu rata,ranjavanja, borbe za goli ivot. Za njega je Mars uvek no i povreda, dok mi danas mislimo i na sportske aktivnosti, takmi?enja, angaovanje u poslu... Nikad nisam doivljavala njegovo u?enje kao neto ?ega treba doslovno da se pridravam, ve? kao ne?eg to mi samo daje orijentir (i to dobar orijentir) da sama prilagodim njegovo vi?enje i tuma?enje aspekata dobu u kojem ivim. Vremenska dimenzija jeste bitan faktor, ali ne uti?e na promenu astrolokih zakona, ve? na njihovo druga?ije tuma?enje. Isti problem se javlja i pri analizi horoskopa osobe iz druge zemlje, koja pripada sasvim drugoj kulturi. Ako npr. napravite horoskop pripadniku jedne kompletno siromane nacije i vidite da ima Jupiter u drugom polju, koji bi trebalo da mu donese status bogatog ?oveka, moete se prili?no iznenaditi kad ustanovite da je to bogatstvo samo dovoljna koli?ina hrane i vode, a ne vile, automobili i gomila para na ra?unu. Isto tako u karti nekog iz plemena Nukak Maku iz Amazonije koji ive goli u svojoj zajednici, Venera ne moe imati zna?enje nakita i ode?e kada je oni ni ne nose. A u natalnoj karti pripadnika afri?kog plemena koje u svojoj kulturi ne zna za la kao pojam, pa samim tim i ne lae, Neptun koji ina?e ozna?ava neistine ne moe da ima to zna?enje u njegovom horoskopu. Pojam dugove?nosti tako?e moe biti vrlo diskutabilan u zavisnosti od zemlje u kojoj ivite. Prose?na dob koju dostiu npr. u Zambiji nije ni celih 40 godina, dok je u Japanu duplo vie. Dakle, postoji mnogo ovakvih primera koji ukazuju na razli?itosti me?u kulturama sa razli?itih prostora, te ih treba biti svestan prilikom tuma?enja. Jednostavno treba shvatiti da su astroloke zakonitosti vanvremenske i vanteritorijalne, dok su astrolozi samo prevodioci koji zna?enja kosmi?kih sila pronalaze u oblicima ivota svojih savremenika.

Koje knjige doma?ih i stranih autora smatra korisnim za prou?avanje astrologije i zato?

U poslednje vreme ima dosta literature iz astrologije, tako da moe da se na?e i neto kvalitetno. U doba kada sam kupovala svoje prve knjige iz astrologije to su bile sve u izdanju De?jih novina, Gornji Milanovac, ali se sada teko nabave, jer nema novih izdanja. Uglavnom, za sam po?etak nije loe prou?iti knjigu Linde Gudmen Sun?evi znaci koja se odavno nalazi i na naem tritu i veoma je korisna za razumevanje osnovne prirode zodija?kih znakova. Autorka ih prikazuje u razli?itim ivotnim dobima i ulogama i uvek ih postavlja u konkretne situacije u kojima su uo?ljive karakterne crte tih znakova. Za po?etnike je tako?e dosta dobra Astrologija I od Marion Mar? i Doan Mekevers, jer knjiga prua osnovne informacije o prirodi planeta, polja i aspekata, svega to je neophodno za osnovno tuma?enje natalne karte. Nije loe prelistati ni Karterovu Enciklopediju psiholoke astrologije, ume da bude podsticajna, ali treba proveriti navedena pravila i u svojim primerima. To dodue vai za svaku knjigu i toga se i pridravaju dobri astrolozi. Knjiga Veli?anstveni Saturn od Adriana Kezele je tako?e za preporuku, jer nikoga ne ostavlja ravnodunim i veoma efektno objanjava prirodu ove planete, a ima oblik pri?e. Me?u naim astrolozima isti?e se naravno Mile Dupor, kao deo obavezne lektire, zatim Goran Mileki?, koji je postao najpoznatiji po Astropsihologiji, ali ima dobra i neka manja izdanja. Prosto prodire u psiholoki svet osobe koju analizira i fantasti?an je za psiholoku analizu li?nosti. Predrag Petkovi? se sa nekoliko izuzetno kvalitetnih knjiga predstavio kao istinski plodan autor, a po meni je i jedini koji se na ovim prostorima uspeno bavi karmi?kom astrologijom. Svetlana Panjkovi? je pre par godina objavila svoju teoriju o trudno?ama, to je pravi raritet u obilju astroloke literature, te je time zna?ajno doprinela daljem razvoju astrologije. Jo jedan autor sa ovih prostora je doao do velikog otkri?a u astrologiji od svetskog zna?aja. To je Nikola Stojanovi? i njegova jedinstvena teorija o stepenovima, koja svojom jednostavno?u i primenljivo?u prosto rui autoritet ostalih pristupa. Knjiga Tajne egzaktne astrologije posve?ena je toj temi, a u Astrolokim zadacima svako moe da proveri i usavri svoje znanje. Verovatno ?e biti potrebno dosta vremena dok se na naim prostorima pojavi neto zna?ajnije od ovih knjiga.

Koji su astrolozi bitno uticali na tvoj razvojni put i zato?

Vrlo teko sam dolazila do astrologa koji su uopte hteli da me prime na kurs. U po?etku su bile problemati?ne moje godine, jer po miljenju mnogih astrologiju ne moete da shvatite ili nau?ite dokle god ne postanete punoletni. Uglavnom su me tako odbijali i dosta sam se zbog toga nervirala, padala sam u o?aj, jako se ljutila zato su godine uopte bitne, kada mene to toliko zanima. Sa svoje ta?ke gledita nisam uvi?ala nikakav problem i ta odbijanja sam doivljavala kao veliku nepravdu. Onda se kona?no situacija malo promenila, pa kad sam bila u III razredu gimnazije uspela sam da se upiem na kurs kod jedne Nene iz Novog Sada gde smo proli kroz osnovna zna?enja planeta, polja i ostalo, sve do izrade horoskopa, koji se tada jo uvek crtao rukom. Jedno vreme nakon tog kursa sam mirovala, me?utim nakon zavrene I godine studija opet sam poelela da nau?im neto novo i ustvari mnogo vie. Saznala sam za agenciju Zlatka Zlatkovi?a u Novom Sadu, pa sam jednom nedeljno ila kod njega uglavnom vikendom kada bih svakako dolazila ku?i, poto sam studirala u Beogradu. Na tom kursu sam se uglavnom bavila prognozama, nedeljnim, mese?nim, za sve znake,onako kako se ve? radi za ?asopise. Poto je Zlatko zavrio astrologiju u Milanu, nadala sam se da ?u i ja kada zavrim studije oti?i tamo na dalje usavravanje. Me?utim, to se nije dogodilo. I taj kurs se zavrio, a ja sam i dalje bila edna znanja. Bio je kraj 1998. godine kada sam pronala oglas u novinama za kurs iz astrologije kod ?ak dva astrologa. Obavila sam razgovor sa obojicom i odlu?ila se za jednog. Bio je to Nikola Stojanovi?. Odmah sam otila kod njega da uplatim i rezerviem sebi mesto. Se?am se da je sneg bio do kolena, saobra?aj gotovo da nije ni funkcionisao, a on je stanovao dosta daleko od mog stana. Kona?no sam stigla onako promrzla i mislila sam da ?u za dva minuta da zavrim upis i da krenem nazad. Me?utim, desilo se ono to sam najmanje o?ekivala. Nikola mi je rekao da ne mogu na kurs, jer nemam dovoljno godina! Opet sam se vratila na po?etak! Posle sam ipak objasnila da ja ve? studiram, on mi je uzeo podatke, na licu mesta obavio rektifikaciju to me prili?no iznenadilo. Tada je ve? postao prijatniji, rekao mi je da imam odli?no poloen Uran koji se nakon rektifikacije naao u IX polju, kao i da ?u biti odli?an astrolog. Tad sam se smirila i shvatila da sam kona?no na pravom mestu, jer sam ve? prisustvovala svojoj prvoj lekciji!

Kada uporedi sebe PRE sticanja astrolokih saznanja i SADA posle viegodinjeg bavljenja astrologijom, ta moe da primeti, kako bi opisala sebe tada i sada? ta se to bitno promenilo?


Pa pre sticanja astrolokih znanja sam bila mala. alim se, naravno. Ali je ?injenica da sam u astrologiji od svoje trinaeste godine i da sam rasla i razvijala se uz nju. Mnogo su mi pomogla neka znanja u tom osetljivom periodu odrastanja, jer sam mnoge odgovore na pitanja koja su me tada zanimala nalazila upravo u astrologiji. Pored toga, svi moji prijatelji su bili uklju?eni u moj hobi, prou?avala sam i njih kao i sebe, a ti trenuci viesatnog prou?avanja horoskopa i pokuaja odgonetanja nama tada nerazumljivih stvari su jednostavno neto to je ostalo kao jedna od najlepih uspomena u mom ivotu. Sad smo svi ve? odrasle osobe, imamo vie iskustva u svemu, tako da te iste ivotne pojave vie nemaju oreol enigme kao u adolescentsko doba. To su prosto trenuci koji su postojali samo tada. Jedinstveni su, neponovljivi, stoga i nezaboravni.Poto sam relativno rano ula u astroloke vode mislim da sam bre od nekih mojih vrnjaka shvatala kako funkcionie ivot, jer sam ga na neki na?in proivljavala kroz horoskope drugih ljudi. Smatram da sam upravo zbog toga bila pote?ena nekih trauma, ta?nije dramati?nog na?ina doivljavanja teih ivotnih trenutaka, jer sam znala da su prolazni i da me ipak o?ekuje neto bolje i lepe.
Sada su sva moja razmiljanja usmerena ka otkrivanju moda i nekih skrivenih potencijala koji pojedincu mogu pomo?i da promeni svoj ivot i u?ini ga kvalitetnijim. Dakle, ranije sam se bavila time kako samostalan ivot izgleda u globalu, dok sam sada vie zainteresovana za naizgled detalje, koji mogu da promene uobi?ajenu kolote?inu i daju sasvim nov pe?at egzistenciji jednog ?oveka, izvuku iz njega ono najbolje. Mislim da se i dalje razvijam uz astrologiju, i da ?e me pratiti u svim ivotnim fazama, jer sam prosto saivljena sa njom. Trenutak koji sada proivljavam je znatno zreliji i mirniji, ali mislim da neka prava i velika otkri?a tek treba da se dese.

Ako radi s klijentima, ta je bitno u korelacijskom, interaktivnom odnosu astrolog - klijent?

Osnovno pravilo je : ne dozvoliti ni sebi niti klijentu dranje monologa. Rad sa klijentom treba da bude zasnovan isklju?ivo na dijalogu. Klijent ne bi trebalo da bude isuvie ?utljiv, da ne kaem plaljiv (mada ima i toga) i da ne u?estvuje u razgovoru. Jako je vano osloboditi klijenta svih predrasuda u vezi sa astrologijom, ukoliko ih ima, pa onda pre?i na tuma?enje karte. Postoje naravno i isuvie razgovorljivi klijenti, koji neprestano prekidaju astrologa, postavljaju pitanja, preusmeravaju razgovor itd. Nezavisno od situacije u kojoj se na?e svaki astrolog mora da upravlja razgovorom i da ga usmerava, jer od toga zavisi i kvalitet njegovog tuma?enja. Naalost, ne moe se ra?unati na optu obavetenost i upoznatost ljudi sa astrologijom, mnogi se prvi put susre?u sa pravom astrologijom (a ne horoskopom) upravo kad sednu na stolicu preko puta vas, pa i ne znaju kako da se ponaaju. Takvima jednostavno treba pomo?i. Uostalom, astrolog moe da se spremi za svako tuma?enje tako to ?e videti u karti svog klijenta kakav stav ima prema astrologiji, i ta moe da o?ekuje (dovoljno je pogledati poloaj Urana i uopte XI polje), a moe uraditi i brzi pregled horoskopa trenutka kada je zakazano tuma?enje. Takav horoskop ukazuje na dominantne teme samog razgovora i tuma?enja. To ume da bude prili?no interesantno, posebno kada zavrite sa tuma?enjem i ponovo se vratite na kartu trenutka kada je ono po?elo.

Tvoji tekstovi izazvali su dosta panje kod ljubitelja astrologije. Kakav je tvoj odnos prema tekstovima i na koji na?in pristupa pisanju tekstova?

Prvo odaberem temu koja mi je u tom trenutku interesantna zbog ne?ega to sam zapazila u svojim primerima. Svaki tekst koji nastane je ustvari rezultat gomile prethodno obra?enih primera i sli?nih slu?ajeva. U svim tim primerima pokuavam da prona?em neto zajedni?ko ili neto to ih povezuje. Privla?e me zanimljivi slu?ajevi, oni na koje ne nailazite svaki dan, ve? su stvarno poseban i redak doga?aj. Takvi slu?ajevi, ali i tekstovi su mi omiljeni i najvie me inspiriu. Svakodnevna i neka banalna deavanja naalost nemaju nikakav efekat na mene, ne u tom smislu da ih ni ne prime?ujem, ve? su jednostavno nedovoljno jaka da me pokrenu. Nemam nimalo elje da piem ili pri?am o takvim doga?ajima, pa ?ak ni da ih komentariem. Oni se nekako u mojoj svesti podrazumevaju, ja ipak vie volim da tragam za dramati?nim deavanjima, onima koja ?oveka iz korena menjaju i preokre?u njegov ivot naglava?ke.

Kada uporedi astrologiju u Srbiji i astrologiju u svetu, ta prime?uje?

Prime?ujem pre svega razli?ite pristupe astrologiji. Npr. u Italiji se mnogo vie panje posve?uje povezanosti astrologije i mitologije, u vajcarskoj, ali i u ostalim germanskim zemljama je veoma jaka psiholoka astrologija. U Francuskoj, Nema?koj, Rusiji dre se nekog standardnog kvaliteta, to su ipak zemlje koje imaju duu astroloku tradiciju od nas. U Nema?koj npr. postoji astroloki ?asopis koji izlazi jednom nedeljno, dok se u ve?ini zemalja takva vrsta ?asopisa objavljuje jednom mese?no. To je Astro Woche, izuzetan ?asopis na kojem radi ?itav tim stru?njaka koji postie visok procenat ta?nosti u uoptenim prognozama za sve znake, a daju i izuzetan lunarni horoskop. Na taj ?asopis sam bila pretpla?ena 2 godine pa sam imala sasvim dovoljno vremena da ga detaljno proverim. Vie puta sam bila doslovno okirana koliku su ta?nost postizali. Sam podatak da izlazi jednom nedeljno dovoljno ve? godinama dovoljno govori o kvalitetu toga to nude, ali i o ?itala?koj publici koju imaju. Mislim da bi u Srbiji bilo veoma teko posti?i isti efekat. Mi imamo zaista neverovatno talentovane ljude za mnoge oblasti, pa i astrologiju.Kao zemlja sa mnogo manje tradicije u astrologiji postigli smo mnogo za tako kratko vreme i moemo da stojimo rame uz rame sa bilo kojom drugom zemljom u kojoj se astrologija neguje ve? vekovima. tavie zahvaljuju?i vanserijskom talentu, ali i radu nekih pojedinaca verujem da se nalazimo u samom vrhu. Devedesete godine bile su veoma teke za celu naciju, proli smo kroz veoma buran period, ali izgleda i veoma pogodan za astroloka istraivanja. Od astrologa se traila ne samo maksimalna preciznost, ve? i gotovo reenje uglavnom teke situacije u kojoj se nalazio neki klijent.

Se?am se dobro 1999. godine, kada sam zavrila kolu astrologije kod Nikole Stojanovi?a i posle toga otila u Italiju gde sam se sprijateljila sa jednom devojkom koja je tako?e volela astrologiju. ?esto smo mnogo razgovarale na tu temu, a jednom prilikom mi je rekla da je od mene nau?ila mnogo vie nego od bilo koga drugog. U to sam se i sama uverila kada sam se bolje upoznala sa postoje?om ponudom kurseva i kola astrologije u Italiji.
Astrologija koja se u?ila u Srbiji bila je mnogo konkretnija i nekako ivotnija, dok se u Italiji ose?ala optere?enost tradicijom, uvek se isticao zna?aj mitologije, traili su se astroloki simboli u knjievnim delima, a samo stanovnitvo je bivalo zadovoljno i dobijanjem prili?no uoptenih odgovora, koji u Srbiji nikako ne bi mogli nai?i na pozitivan prijem. Klijenti u naoj zemlji su tada traili od astrologa to detaljnije opise i uputstva, nije bilo dovoljno re?i gde i kada ?e se neto odigrati, ve? i kako. Tada sam prvi put shvatila koliko razli?itu astrologiju imamo.

ta je to to je u astrologiji nedovoljno razvijeno, koje su oblasti astrologije nedovoljno prou?ene?


Mislim da je nedovoljno prou?ena karmi?ka astrologija, ali prvenstveno zbog prirode same karme koju je teko proveriti i dokazati opipljivim elementima. Zapadna Evropa u poslednjih 15-ak godina je dosta forsirala razvoj psiholoke astrologije, to je jedna od novijih oblasti, mada se u Americi pojavila i ranije. Verovatno ?e se jo dugo odrati taj interes, jer ?e u eri Vodolije u kojoj se sada nalazimo, do?i do promena u me?uljudskim odnosima, to ?e se posebno odraziti na psihu ljudi. Tako ?e tuma?enje sinastrija, tj. uporednih horoskopa poprimiti nove dimenzije, najvie upravo zbog promena odnosa me?u razli?itim, ali i istim polovima. Ve? manjak literature iz elekcione i horarne astrologije govori da su manje prou?avane i istraene, a mundana moda ostavlja najvie prostora za dalji razvoj. Tek iz ove oblasti nema dovoljno literature, iako je poznato da ima dosta astrologa koji se bave analizom politi?ke slike sveta.

Astrologija u budu?nosti?

Zvani?no priznata nau?na disciplina. Mislim da je definisanje zvani?nog statusa astrologije neophodno kako bi se iskorenile mogu?nosti njene mistifikacije i irenja neistina i dezinformacija od strane nestru?nih lica. Dokle god se to pitanje ne rei ira javnost ?e biti i dalje podeljenog miljenja, kao to je to bio slu?aj sa doktorskom disertacijom Elizabeth Teissier na Sorboni od pre nekoliko godina pod nazivom Astroloka epistemologija. Samo zato to je tema bila astrologija (i to u okviru sociologije) i to se usudila da raspravlja o odsustvu kursa astrologije na univerzitetima, koji je postojao ranijih vekova, njena teza je izazvala ?itav niz skandala i osuda.
Mnoge faze u razvoju astrologije su ve? vi?ene, i to vie puta u razli?itim istorijskim periodima sukob crkve i astrologije, neshva?anje astrologije od strane ire populacije, pojava kvazi astrologa, progonstva, pa i ubijanje astrologa (npr. u doba Hitlera) itd. Poznato je da se istorija ponavlja, ali ne do u beskona?no. Jednostavno nai?e trenutak kada se desi neto novo. Mislim da smo sve blii takvom trenutku.

Razgovor vodio Nikola Stojanovi?


Comments 

 
+6 #1 2010-04-11 17:17
Zovem se Suzana, a Aleksandru i mene je spojila ljubav prema astrologiji. Upoznale smo se tako sto sam dosla kod nje da kupim knjigu (obe smo Blizanci) N. Stojanovica. Aleksandra je, pre svega, prijatelj. Topla je, prijatna, nezna i razumna. Radujem se sto mogu javno reci ono sto svaki prijatelj moze da kaze za svog prijatelja, sve najlepse.
Osim toga, odgovorno tvrdim odlican je astrolog jer sam od nje mnogo naucila. Njene astro prognoze su se do sada ostvarivale pa ce, ubedena sam, biti i dalje tako. Pravo za- dovoljstvo je, svi astrolozi znaju, razmenjivati licna iskustva – jer se astrologija i uci praksom.
Aleksandra, ovaj tvoj intervju me je odusevio. BRAVO!!! Objasnila si mnogo o astrolo- giji na pravi nacin. Tvoje dugogodišnje iskustvo bavljenjem njome je i ovde ocigledno.
Ovom prilikom upucujem ti sve moje pohvale i podrsku za daljnje bavljenje astrologijom (isti stav, znam, imas i prema meni – to mi mnogo znaci).