ARHITEKTURA I NJENI STILOVI
Arhitektura, lepa nauka, sinteza svih umetnosti u jednom, postoji od kad postoji i ljudska rasa. Nastala onog momenta kada se ukazala prva potreba za zaklonom od vremenskih ( ne) prilika. Tako su nastale prve primitivne ku?e. Od te potrebe za sklonitem do dananjeg dana, arhitektura je pretrpela mnogo promena. Danas vidimo da to nije samo puko projektovanje i izvo?enje objekata, ve? prava umetnost neograni?enih mogu?nosti. Tako dananje arhitekte mogu biti i dizajneri i slikari i vajari i kreatori i mnogo toga drugog, ali ne moe svako biti arhitekta. Zato arhitekta ima veliku odgovornost.

Kada astroloki tuma?imo arhitekturu i njene tvorevine, moramo uzeti u obzir njenu osnovnu namenu. Najprostije re?eno, arhitektura je umetnost pravljenja ku?a. Ku?u, dom, u astrologiji predstavlja planeta Mesec i znak Raka.

Me?utim, kako arhitektura zahteva umetni?ku sklonost i nedarenost odre?ene osobe, moramo uzeti u obzir i planetu Veneru i znak Vage jer ona vlada umetno?u.

Ni tu nije kraj, jer arhitekte su inenjeri po zvanju, a inenjerstvom vlada planeta Uran i njen znak Vodolija.

Kada bismo hteli da procenimo koliko ?e uspean biti neki arhitekta pogleda?emo kakvo je stanje sa pomenutim planetama i znacima. A da bi se neko uopte bavio arhitekturom, on mora imati naglaene ove planete ili znak i stepene Raka ili ku?e kojima ovi znaci ( Rak, Vaga, Vodolija ) vladaju. I moe biti i ro?en u nekim od ovih znakova ( imati Sunce u tom znaku). Ovde bih dodala samo jo znakove u kojima su Mesec ( ku?a ), Venera ( lepota ), i Uran ( inenjerstvo ) egzaltirani ( tj. imaju najja?e dejstvo ).

Tako da dolazimo do znakova Rak, Vaga, Vodolija, Bik, Ribe, korpija.

Tako?e, kada procenjujemo kako ?e izgledati ne?iji projektovani objekti, pogleda?emo u kom znaku se nalazi Mesec ( ku?a i objekti generalno ). Ovo moe biti vrlo zanimljivo za analizu. Na primer onaj ko ima Mesec u Ovnu pravi?e jednostavne geometrijske oblike u osnovi, otre ivice, sve skladno i kao pod konac, vodi?e ra?una o toploti tj. o dobroj izlaciji ku?e itd. ( Poznato je da su Nemci kao nacija ro?eni u znaku Ovna, a oni su poznati po perfekcionizmu u arhitekturi, vode ra?una o energiji-Ovan ). Osoba sa Mesecom u Biku je najbolji arhitekta. Zato? Mesec je egzaltiran ( najja?i ) u Biku. Bik je znak humanosti, a ku?a mora biti prvenstveno komforna i udobna bez obzira na veli?inu. Osobe ro?ene u znaku Bika su tako?e sjajni arhitekti. Tokom mojih studija arhitekture primetila sam da imam puno kolega u ovom znaku ( kao i ostalih znakova gore navedenih ). Dalje, osobe sa Mesecom u znaku Blizanaca pravi?e lagane prozra?ne konstrukcije, prijatne za oko, uvek izdeljene u vie delova, sa puno hodnika i terasa, puno stepenica, puno veza sa okolinom itd...Osobe sa Mesecom u Raku su takodje sjajni, oni se uvek pre opredeljuju za ku?e nego za stanove, po mogu?stvu bazen ( ako su investitori bogati ) , uvek neka voda u objektu, ili vodeni motivi i boje, oni su megalomani, vole velike objekte ( Jupiter-veliko, egzaltiran-najja?i u Raku ). Osobe sa Mesecom u Lavu projektova?e za elitu, raditi skupe objekte, od najkvalitetnijih materijala, sa puno prozora radi to vie svetlosti, sa akcentom na dnevne boravke ( jer je to glavna Lav - prostorija ) i eksterijer ( jer Lav voli da se pokazuje ). Osobe sa Mesecom u Devici...pa rekla bih da oni i nisu bas najbolji jer Devica mnogo detaljie pa kad biste poverili projekat ovakvoj osobi verovatno nikad ne bi do?ekali zavretak ( uvek fali neka sitnica ), ali to ne zna?i da nisu dobri u projektovanju, ?ak ta vie verovatno bi sjajno reili objekat. Samo to bi dotle pogubili ivce obostrano ( jer su perfekcionisti ). Osobe sa Mesecom u Vagi bi puno panje posvetili estetici, to moe da doprinese neprakti?nosti i neupotrebljivosti objekta, oni uvek prave krune ( Vaga ) forme, koriste stroge klasi?ne linije, boje i materijale ( Saturn egzaltiran u Vagi ).

Osobe sa Mesecom u korpiji projektuju rusti?ne ku?e, ukopane u tlo, uvek na sprat i obavezno sa suterenom, sa mra?nim eksterijerom a u enterijeru najnovija tehni?ka dostignu?a ( Uran - tehnika,spratovi ) najja?i u korpiji ( podzemne prostorije ). Osobe sa Mesecom u Strelcu pravi?e velike ( Strelac ) ku?e, skupe i sa materijalima iz daljine ( Strelac ), po uzoru na strane ( Strelac ) stilove, i na ono to je moderno u svetu.
Osobe sa Mesecom u Jarcu vole klasi?ne ( Jarac ) stilove, bez mnogo detalja, ku?e u kamenu ( Jarac ), bele ku?e ili sive (jer Jarac nema boju), dugo ( Jarac ) projektuju ali je to na kraju obi?no dobro ura?eno. Kod ovakvog Meseca nema govora o krivim linijama. Osobe sa Mesecom u Vodoliji vole neuobi?ajene ku?e, na spratove ( Vodolija ), moderne ( Vodolija ), ?esto menjaju raspored nametaja u enterijeru, i ove osobe su dobri inenjeri da i najlu?u zamisao pretvore u stvarnost. I osobe sa Mesecom u Ribama su moda i najve?i umetnici sa najve?im smislom za lepo, jer setimo se kroz istoriju najlepe gra?evine su upravo crkve ( Ribe ) , me?utim i ovde moe da se javi problem neprakti?nosti ku?e, pa je bolje to iskoristiti za ku?e na moru ( Ribe ), sakrivene ( Ribe ) ku?e, teko pristupa?ne. I ovde se javljaju vodeni motivi u projektovanju.

Naravno da se ne moe gledati jedino poloaj Meseca da bi se dao detaljan opis ku?e. Vrlo bitna stvar su aspekti izmedju planeta koje sam navela na po?etku teksta. Zato je to bitno? Ove planete vladaju arhitekturom. A zatim ?emo gledati i ostale planete. Ako neko projektuje lepe ku?e ta osoba ima sigurno dobre aspekte Meseca ( ku?a ) sa Venerom ( lepo ), kao i Mesec na stepenima Vage. Suprotnu stvar re?i ?e npr. kvadrat (lo aspekt) sa Venerom. Takve ku?e su preterano ukraene i ki?. Isto tako, ako neko ima dobar aspekt Meseca ( ku?a ) sa Uranom ( inenjerstvo ) sa lako?om ?e smiljati konstruktivni sistem koji god zamisli, i te ku?e se ne?e srutiti. Suprotno, lo aspekt Meseca sa Uranom da?e to da i najmanji zemljotres ( Uran ) porui ku?u ( ne daj boe).

Valja pomenuti jo jednu stvar, a to je da Mesec ( arhitektura ) mora biti u aspektu sa Merkurom ( crte ). Logi?na stvar jer to daje vetinu arhitektima da prenesu svoje zamisli na papir. Istu stvar da?e i Mesec ( ku?a ) u Blizancima ( vetina ruku, crtanja ). Ovoga sam se setila sasvim slu?ajno ( mada je vrlo bitna stvar ), dok sam traila podatke proslavljenih arhitekata. Zapitala sam se ta je to njima donelo da budu najbolji u svom poslu. Kada sam ukucala imena arhitekata koji su mi prvi pali na pamet, za?udila sam se kako malo toga imaju zajedni?kog. A onda sam primetila da skoro svi imaju Mesec ( ku?a ) u Blizancima ( crte ). Pored toga, dosta njih je imalo Uran ( inenjerstvo) u Raku ( arhitektura ).

Santjago Kalatrava( Santiago Calatrava ) 28. 07.1951. Valencia, Spain), ?uveni panski arhitekta, poznat je po svojim ?ipkastim konstrukcijama. ?ovek je u potpunosti izgradio svoj stil, tako da ?im ugledate gra?evinu znate da je on radio. Pored toga to je ro?en u znaku Lava ( najbolji), i ima Sunce ( uspeh ) na stepenu Raka (arhitektura), on ima Uran ( inenjerstvo ) u Raku ( arhitektura ) u konjukciji sa Marsom ( gde usmeravamo akciju) u Raku na stepenu Raka ( arhitektura ). Naravno, Mesec ( arhitektura ) je u znaku Blizanaca ( crte ). Tako?e Mesec je u kvadratu sa Venerom ( pa njegove konstr. imaju dosta detalja ). Njegove gra?evine su i estetski i konstruktivno dobre. Normalno, kad je Mesec u najboljem aspektu sa Neptunom ( lepota ) i Suncem ( sjaj ), a i Mars ( konstrukcija ) je u dobrom aspektu sa Uranom ( inenjerstvo ).

Bay Wellington Tower je pravi primer za opis njegovih konstrukcija. To je poslovni centar koji se nalazi u Torontu, a Kalatrava je radio rekonstrukciju atrijuma.


Interesantno da je ovaj atrijum povezan sa podzemnom eleznicom tj. metroom (setimo se Kalatravinog Meseca u Blizancima - saobra?aj ). Ovaj poslovni centar je proglaen za najvredniji poslovni blok u gradu. Kada pogledamo konstrukciju svoda, vide?emo da su nose?i stubovi ra?lanjeni ( Bliznaci ) prvo u dva dela, a potom se dalje ra?lanjuju. Na kraju imamo mnogo sitnih gredica, koje, kao to sam ve? pomenula podse?aju na ?ipku ( bar mene ). Ima mnogo primera njegovog rada gde su primenjena sli?na reenja ( na slikama ). Interesantno je da je Kalatrava radio i mostove, tj. njihov dizajn, to opet govori o njegovom Mesecu u Blizancima ( saobra?aj, veza/komunikacija ). A osim mostova radio je i razne elezni?ke i autobuske stanice ( Blizanci ).Korbizije ( Le Corbusier ) 6.10.1887. La Chaux-de-Fonds, Switzerland ), ?uveni vajcarski arhitekta sa kraja devetnaestog veka, ima Sunce ( sutina ) u Vagi ( lepota ). Sunce ( uspeh ) je u konjukciji sa Uranom ( inenjerstvo ) u Vagi ( lepota ). I naravno ima Mesec u Blizancima u najboljim aspektima sa tim istim Suncem i Uranom ( pa ima smisla za inenjerstvo i arhitekturu ).
Jedan od njegovih zna?ajnih radova je Vila Savoja ( Villa Savoye ) u Francuskoj, nedaleko od Pariza.

Ku?a je izdignuta stubovima pa se izdaleka ?ini kao da lebdi. Ovo omogu?ava dobru provetrenost ( Mesec u Bliznacima-vazduh ). Interesantno je da je Mesec ( ku?a ) u dobrom aspektu sa Uranom ( visina ) i Suncem ( insolacija ), pa je ku?a izdignuta u odnosu na teren i ima mnogo horizontalnih prozora. Jedna od karakteristika ku?e je i aktivirana tzv. peta fasada, odnosno krov. Poznato je da ljudi sa Mesecom u Vodoliji ( visina ) ili aspektima Meseca sa Uranom ( opet visina ) ili na stepenima Vodolije, vole krovne terase i poslednje spratove.

A evo jo jednog njegovog rada koji je slika i prilika Meseca u Blizancima. U pitanju je spomenik koji je dizajnirao Korbizije, a koji se nalazi u Indiji. Poznato je da Blizanci vladaju rukama i akama, pa ?e biti dovoljno samo pogledati sliku spomenika koji je ba slu?ajno ( ili ne?! ) u obliku ake. A ba ova fotografija govori o aspektu Meseca sa Uranom i Suncem, a evo i kako. Ako je Mesec delo, a Uran nebeski svod, a Sunce - Sunce, onda ne ?udi to se na fotografiji vidi ba sve to.

Frenk Lojd Rajt (Frank Lloyd Wright) 8.06. 1867. Richland Center, Wisconsin), ?uveni ameri?ki arhitekta, ro?en je u znaku Blizanaca ( crte ) sa Merkurom u Blizancima ( crte ), pa sve to govori o njegovom crta?kom ume?u. A zanimljivo je da je bio i pisac ( Blizanci ), napisao je oko 20 knjiga. Dizajnirao je oko 1000 projekata, od ?ega je izvedeno oko 500. I on ima Uran ( inenjerstvo ) u Raku ( arhitektura ). A Venera ( estetika ) je u znaku Bika ( arhitektura tako?e jer je Mesec tu najja?i ). Tako?e, Mesec mu je Devici ( detalji ), u kvadratu ( akcija ) sa Merkurom ( crte ).

Proglaen je 1991. za najve?eg ameri?kog arhitektu svih vremena, od strane Ameri?kog Instituta Arhitekata.
Me?u njegovim radovima nalazi se ?uveni Gugenhajm ( Guggenheim ) muzej, koji se nalazi u Njujork Sitiju, dravi Njujork. ?uveni muzej, levkasto-spiralnog oblika, poznat je po svojoj rampi u enterijeru. Znak Blizanaca vlada svim vidovima komunikacije, pa i rampama, stepenicama, hodnicima.....

Sad bi neki rekli, pa to je slu?ajnost, i nije on jedini arhitekta koji koristi rampe, itd....kao i to da su stepenice neophodne u svakom objektu. Sve je to ta?no, ali....Gugenhajm muzej nije jedini njegov projekat u kojem dominiraju sredstva vertikalne ili horizontalne komunikacije ( odnosno stepenice, rampe, liftovi..). Naime pogledajmo neke njegove ku?e.

Tako?e ?uvena ku?a, Fallingwater, nalazi se na vodopadu, kao to i samo ime kae.

Ku?a je fantasti?no uklopljena u okruenje. Svojim spoljanjih izgledom, tj. eksterijerom, prati i oponaa reku. Stepenasto smaknutim spratovima, oponaa vodopad na kome se nalazi. Kada pogledamo bolje, vidimo da celokupan izgled podse?a na stepenice.

Jo jedan primer, ku?a Taliesin West. Vidimo dominantne stepenice u eksterijeru.


Postoji jo mnogo njegovih ku?a koje su stepenaste u eksterijeru. Pa i njegova sopstvena ku?a, u Oak Parku u Ilinoisu, je terasasta.

Interesantno, dok sam traila primere nala sam i to da je radio re-modeling stepenica u jednom lobiju ( Blizanci ) u Ilinoisu u ?ikagu.

Neizostavni Antoni Gaudi ( 25.06.1852. Reus, Catalonia, Spain ) i njegova Barselona. U lepotu njegovih gra?evina imala sam prilike i sama da se uverim. Mislim da nema ?oveka koji nije oduevljen njegovim radom. ?uvena Sagrada Familia, pa Kaza Mila, pa Kaza Batljo, pa park Guelj.....sve je fascinantno. Normalno da je bio ro?en u znaku Raka ( arhitektura ). A Sunce ( uspeh ) u Raku ( ku?a ) mu je ba na stepenu Blizanaca ( crte ). Uran ( inenjerstvo ) je u Biku ( arhitektura ) sa jo dve planete, a Venera ( estetika ) u Lavu ( rasko ). Mesec ( ku?a ) je u znaku Vage ( lepota, ukras, oblo, krug ) pa su njegove gra?evine kitnjaste, a poznato je da je prezirao pravu liniju. Merkur (crte) je u Blizancima ( crte, ruke ) na stepenu Lava ( najbolje ) pa pored svega ostalog i to naglaava talenat.

Dovoljno je pogledati slike i sve ?e biti jasno.

Ovo su samo neki primeri, a na isti na?in se moemo igrati u nedogled, prou?avaju?i i ostale arhitekte. Kao to sam ve? napomenula, odre?eni horoskopski znaci imaju vie sklonosti i talenta ka arhitekturi. To ne zna?i da i drugi znaci ne mogu da se bave arhitekturom, ali ?e prisustvo planeta u pomenutim znakovima doprineti uspenosti. Da pojasnim, neko ?e na primer imati Ascendent u Raku, ili na stepenu Raka, ili Mesec u prvom polju-akcija ( sve je to arhitektura ), i to ?e ga terati da se bavi njome. Ali, ako nema naglaene ostale pomenute znakove, Bik, Rak, korpija, Vaga, Ribe, Vodolija, ne?e imati mnogo uspeha. Videli smo da poznati arhitekti imaju uglavnom Uran ( inenjerstvo ) u Raku (arhitektura ) i da mahom imaju naglaenog Blizanca (crtati) ili aspekte sa Merkurom ( vladar znaka Blizanaca ). Dobrog inenjera da?e i Sunce ( uspeh ) u aspektu sa Uranom ( inenjerstvo ). Tako?e i Mars ( graditi ) u dobrom aspektu sa Uranom ( inenjerstvo ).

Sli?no kao i kod osoba, i horoskopski znaci gradova i drava, opisa?e kako izgledaju njihovi objekti. Ta?nije kako izgleda Mesec u tim znacima. Uzmimo na primer Beograd, koji je Jarac u znaku isto kao i Srbija. ?esto sam znala da kaem da bi Beograd bio mnogo lepi da samo neko uhvati crevo i opere fasade. Logi?no da je prljav jer Jarac je neto prljavo. Ve? sam rekla da je Jarac crno - belo ( tonovi ), pa je najve?i broj zgrada upravo takve boje. Jarac je i neto staro, pa opet imamo da se vie (ne)odravaju stare zgrade, nego to se zidaju nove. Jarac je tradicija, pa imamo u gradu i dosta o?uvanih starih zgrada i ku?a iz odre?enih perioda. Ve? sam rekla da Jarac nema krivih linija, pa se zapitajte kakve su uglavnom nae zgrade. Mars (otrica, pravo, kocka, geometrijski pravi oblici) je najja?i u Jarcu, pa su zgrade uglavnom inspirisane tim oblicima. Mars je i crvena boja, pa na Novom Beogradu koji je Ovan u znaku, ima dosta te boje. A jedan od simbola grada je Kalemegdan, koji je sav u kamenu (opet Jarac) , i tu su izloeni tenkovi i topovi ( Mars - rat, oruje najja?i u Jarcu ).

Zanimljivosti ima puno i puno je tema za razmatranje. Pogotovo u nauci kakva je arhitektura. Ovo je bio samo mali podsticaj na razmiljanje o uticaju planeta na arhitekturu i njene tvorevine koje su svuda oko nas.


Autor: arhitekta Katarina Milisavljevi?


Comments 

 
+7 #25 2011-01-26 23:35
Dosla sam na sajt da potrazim nesto u Astro Dati i naletela na zanimljiv tekst. Draga koleginice Katarina, sa zadovoljstvom sam procitala vasa zapazanja, pa dajem mali doprinos istrazivanju: imam saturna u jarcu u konjukciji sa jupiterom, sekstil venera u ribama, mesec u blizancima, mars u raku.Bavim se starim zgradama, tj zastitom arhitektonske bastine
 
 
+10 #24 Katarina 2010-08-25 16:40
Hvala Laki. Uvek mi je puno srce kad procitam ovakav komentar, posebno kad je upucen od kolege. To mi daje motivaciju da sledeci tekst bude jos bolji, a s'obzirom da mi je ovo prvi takvog tipa nadam se da hoce.
Sve je jasno sto se tice znaka Blizanci, i Meseca u tom znaku. Jedan moj kolega iz generacije je Blizanac i vanserijski je crtac..
U pravu ste za Srbiju...samo mi kao nacija nismo svesni da je svet oko nas nase ogledalo...i da samo licnim trudom i napretkom mozemo da se borimo protiv onoga cime nismo zadovoljni...
A svakako mislim da niste pogresili profesiju, ovo lepo znanje moze samo da bude nama Arhitektama od koristi, nikako greska.
Srdacan pozdrav
 
 
+9 #23 2010-08-24 10:19
Moram da vam kazem da sam sasvim slucajno dosao na vas sajt i kao sto je rekao neko od kolega ovo je jedan od najzanimljiviji h tekstova u vezi sa arhitekturom koji sam skoro procitao.Sve cestitke za autora jer je ova analiza izuzetna i sa arhitektonskog aspekta.Sve cestitke...
Kao arhitekta a u horoskopu blizanac-blizanac , merkur u blizancima, mesec u blizancima...sa nekoliko nagrada na konkursima, jednom prilikom pocascen od profesora sa arhitektonskog fakulteta kao najbolji crtac u poslednjih dvadeset godina, od profesora umetnosti kao najbolji ctrac posle cuvenog Ljube Ivanovica raymisljam da li sam pogresio sa izborom struke.Arhitektura dovedena u situaciju * projektuj mi dvesta grama bez koske* sa raznmoraznim politicarima koji se bave urbanizmom i arhitekturom.Ne znam koja planeta ne stoji na svom mestu da bij ja ostao na ovakvom mestu koje se zove Srbija
Pozdrav i postovanje prema vasem izuzetnom tekstu.Laki
 
 
+5 #22 Katarina 2010-04-16 07:26
Interesantno zapažanje Nikola. Samo bih dodala da su i arhitekte(Mesec ) osobe sa pojačanom senzitivnošću. Vezuju se za svoja rešenja, što nije ni čudo kada se uzme u obzir koliko vremena provedu u projektovanju i koliko je tu energije uloženo. Svaki vodeni znak, a pogotovo Rak i Škorpija u kombinaciji, dižu na kub emocije. Opšte je poznato da su i veoma sujetni, jer je Sunce(sujeta) u Raku slabog dejstva.
 
 
+11 #21 Nikola 2010-04-13 21:09
Mesec (zgrade) imaju emocije (Mesec)

Pilitika 14.april 2010

ИНТЕРВЈУ Жан Нувел, архитекта

Зграде имају емоције


Како се осећате када уђете у зграду коју сте Ви саградили?

Зависи... Људи унутра упиру очи у мене! Мислим да су зграде помало налик на људе. Могу бити боље или горе. Свака има своје проблеме и своје муке. Сваки мој улазак у моје зграде пролази, углавном, добро, пошто подижем зграде помоћу пријатеља. У њима је инвестирано пуно емоција. Срећан сам што сам их саградио. Понекад ствари иду лоше. Дешава се да одем усред посла, јер се осећам тужно. Место се лоше одржава или се ствари мењају без трунке укуса, пошто је зграда била продата или због нечег другог... Ако осетим да места која сам створио нису добро, патим заједно са њима.
 
 
+12 #20 Katarina 2010-03-14 16:46
Naravno, vrlo prosto i jednostavno...i logicno.
Bocca, logicno da sa stelijumom u Raku covek ima talenta za arhitekturu. Sve je lepo objasnjeno u tekstu.
Slazem se, covek mora imati i talenat za astrologiju da bi se uopste njome bavio...zajedno sa tim ide i inteligencija i obrazovanje..
Hvala na komplimentu!
 
 
+11 #19 Nikola 2010-03-12 13:55
U suštini u osnovi Nerazumevanja Astrološke Simbolike je nedostatak obrazovanja i opšte kulture, što prouzrokuje nerazumevanje značenja svega onog što nas okružuje - svih fenomena samog života...

Da znaju šta u suštini predstavlja Arhitektura kao nauka - Estetika (Venera) prostora u kome ljudi žive i rade (Rak, Mesec ), lako bi (valjda) znali i da odrede astrološku simboliku Arhitekture...
To se odnosi i na sve ostalo.
 
 
+8 #18 Nikola 2010-03-12 13:31
mnogi su mi pominjali saturn i jarca, kao neke odrednice, to mozda ima veze ali sa gradjevinom,

Hehehaha....e baš me ovo nasmeja...još jedan od bisera KvaziAstrologa i kvazi astrologije - uvek me to zabavlja, sumanuto i potpuno pogrešno razmevanje i određivanje simbolike u "astrologiji"
 
 
+6 #17 2010-03-12 10:06
Katarina, svaka cast!
i sama sam arhitekta pri tom me i astrologija veoma zanima..ali do sada nisam naisla na bolji opis arhitekture kroz astrologiju..

mnogi su mi pominjali saturn i jarca, kao neke odrednice, to mozda ima veze ali sa gradjevinom, bilo mi je jasno da Ve mora biti tu negde, ali ovo sa rakom nisam povezivala..

Inace imam stelijum u raku (MA,SA i Me), vladar 6.(MA) raku, Mo u Sco i UR na asc iz 12...i vec neko vreme razmisljam da adaptiram svoj podrum u biro - Mo u SCo 120 Ma (vladar 6.)u Raku :))
 
 
+4 #16 Nikola 2010-03-09 23:00
A evo i šta drugi misle o njegovom radu.....Sa Bloga B92 (tema EKOCID).

" Bili, mozda genexove kule tebi nisu lepe ali su u arhitektonskim vodama sirom sveta bile jedan od primera za twin towerse. U sustini kad ides od zapada autoputem prvi znak da si tu, u Beogradu, ti dolazi bas od tih prepoznatljivih kula, dobrodoslica pa makar i od tako ruznih zgrada "