Intervju - Nikola Stojanović

May 23, 2011 General by Nikola

Biće vam interesantno da pročitate intervju koji sam pre dve nedelje dao Pljevaljskim Novinama:

Intervju-Pljevlje

?????? ??????????, ???????? ???????? ???? ?? ????? ????????? ????? ???????? ? ??????????. ?????????????? ?????? ???????? ????? ???????? ? ??????? ????????? ?????? ?? ???? ????????. ??????? ?? ????????? ???????? ????????? ?????? ???? ???????? ???? ???? ????????.

????????? ?? 1997. ?????? ?? ?? ?? ???? ??? ???? ?????, ??? ?? ???????? ? ???? ?? ????????; ?? ?? ???????? ????? ????????? ????? ? ??????, ?? ?? ??????? ??????? ????? ? ???, ?? ?? ???? ???????????? ???, ?? ?? ???? ??? ?? ??????, ??????? ?? ?????? ???????, ?????????? ???? ????, ?????????? ?????????,.....

  1. ????? ????????? ????????????? ???? ? ??????????? ????? ? ??????? ?????? ?????????? ? ????????? 14 ?????? ???? ????? ??? ????????? ???????? ????? ?????????

Poto se ve? dugo godina bavim Mundanom (politi?kom Astrologijom) prirodno da sam astroloki istraio i region u kome ivimo svi mi Balkan.

Astroloki, Balkan je ro?en u znaku Jarca u kome planeta Mars (sukobljavanja, sva?e, rat) ima najja?e dejstvo. To zna?i da ?e se na ovim prostorima narodi me?usobno uvek sva?ati, na raznoraznim nivoima . Harmonija, sklad i dogovor ne ivi na ovim prostorima

Poto Jarac kao znak simbolie i prolost , razlozi za sukobljavanja se , naravno na nesvesnom nivou, trae u Prolosti, u Istoriji. Dokaza za to ima i previe.

Prolost (Istorija) je sveprisutna me?u svim narodima na Balkanu neki put se ?ini da ljudi vie ive u prolosti nego u sadanjosti i planiranju budu?nosti.

Ljudi se, na prostoru bive Jugoslavije rado i ?esto prise?aju Tita i drave u kojoj je on vladao, sa eljom da se vrati to vreme i na?in ivota, a retko ko se trudi da prihvati Sadanjost, da je razume i shvati i da pokua neto da uradi za sebe i svoju porodicu Sada i Danas.

Jarac simbolie i ?ekanje (ne?ega) i mnogi ljudi su u stanju hibernacije, svi kao ?ekaju da se neto desi i da se probude u boljem svetu nego u kome ive...A godine, decenije prolaze i prolaze...

A realnost od nas trai trud i rad, stalnu borbu za egzistenciju.

A Jarac kao znak daje uspeh i to veliki ako se prihvati sva osnovna simbolika tog znaka biti uporan, prihvatati surovu realnost koja kae da se ivot sastoji od teine i problema KOJE TREBA REAVATI, a ne beati od njih.Dakle, uo?avanje problema i niihovo reavanje donose uspeh...Svako odlaganje i ?ekanje samo pove?ava obim i teinu problema. Ovo se odnosi, kako na pojedince, tako i na opti nivo, na nacije koje ive na ovim prostorima.

Jarac simbolie i Bedu i Siromato, a kako vidimo broj siromanih se iz dana u dan sve vie pove?ava.

Jarac simbolie trpljenje i mazohizam, pa ljudi na ovim prostorima kao da nesvesno pomalo uivaju u svojim mukama i patnjama...Vie vremena provedu pri?aju?i i kukaju?i o svojim problemima, nego to se trude da ree svoje probleme...

Jarac kao znak nosi Teinu, koju ?esto sam sebi pravi, to u prevodu zna?i da svaki narod na ovom prostoru sam sebi stvara i nosi krst, svoju teinu, neprijatelji nam nisu potrebni, sami sebi smo najve?i problem i najve?i neprijatelji.

A ako rairite kartu sveta i pogledate te drave na Balkanu, vide?ete da su to sitne male, gotovo bezna?ajne dravice u svetskim okvirima.

Jarac je i znak MUDROSTI koja se sti?e ivotnim iskustvom , pa bi valjda trebali da nau?imo iz dosadanje istorije da je spas u saradnji, potovanju drugih i razumevanju, a ne u sukobljavanjima.

No, dug je put do tog saznanja...

  1. ??????? ??? ??? ??????? ???????? ???????? ???? ???????? ????????? ???????? ????????, ????????? ????????, ??????, ??????????, ????????? ??????,... ??? ?? ????? ????? 150 ?????? ??????, ???????? ?????????-?????????? ????? ?? ?????????, ???? ?? ??? ?????????? ?????????, ?????? ???? ???????? ???? ??? ??????? ??????? ???????????, ????????? ?? ????? ???????? ??????? ??? ????? ? ???????????? ??????. ?????? ?? ?? ????? ???????? ??? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ??????? ??????? ??? ???????. ??? ??? ???? ????? ?? ???? ????????? ?????????? ? ?????????? ? ??????, ???? ?? ??? ??????? ??? ?? ?????????? ???????? ? ?? ?? ?? ???? ???????? ???????, ? ?????? ????? ????? ?? ???????????? ? ?????? ?????, ????????????? ?????????

Amerika u svom horoskopu, kao drava ima jako 7.polje koje opisuje odnose sa drugim dravama. Na nesre?u sveta, oni u tom polju imaju veoma naglaen Mars, planetu koja simbolie sukobe i rat. Dakle, dokle god postoji ta drava, ona ?e stalno biti u ratu sa nekim.Oni su glavni generatori kriza u svetu u poslednjih 50, moda i 100 godina.

Podznak , koji opisuje teritoriju drave i njihove ciljeve je u znaku Strelca koji kao znak opisuje Ekspanzionizam i uticaj na ceo svet. Dakle, njihove namere su sasvim jasne ele da okupiraju ceo svet.

Njihov Mars je u znaku Blizanaca, to daje ograni?ene, lokalne ratove, tako da oni ne prave greku i ne ire sukobe Globalno. Dakle, oni ho?e da osvoje svet (to je valjda svima jasno), malim lokalnim ratovima. Me?utim, u tim malim ratvima moraju do?i i pri?i ve?im dravama kao to su Rusija, Kina, Indija a te drave su im ipak krupan zalogaj .

Zato pokuavaju da te drave prvo rasture iznutra ne bi li ih prvo oslabile. Na sre?u po ceo svet, revolucija u Kini i doga?aju na Tjenenmen skveru nisu proli i Kina je od tada oja?ala i postala sila u svakom pogledu. Klju? budu?ih doga?aja je ba u Kini jer Amerika u svom 10.polju Vlast, Vladavina ima planetu Saturn koja simbolie Kinu i Indiju. Dakle te dve zemlje su klju?ne u budu?im svetskim doga?ajima.

A 3.svetski rat ve? poodavno traje, krenuo je, po meni, padom Berlinskog zida i ratovima na prostoru bive Jugoslavije. Dakle, on se sastoji od niza lokalnih malih ratova, a pribliavanje Amerike Kini, Indiji i Rusiji ?e dovesti do malo ve?eg rata.

Ako pitate za pobednika, to svakako nije Amerika, jer niko nikad nije i ne?e dobiti rat protiv celog sveta...

  1. ??????? ??????? ???? ?? ? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??? ?????. ?? ?? ???? ? ???? ???? ??????? ??????? ???? ? ???? ??????? ?? ??????? ?? ???????????? ???? ?? ???? ?????

Male zemlje su uvek poligon velikih sila i to se nikada ne?e promeniti.

to se Crne Gore ti?e, poznato je da je Crna Gora astroloki ro?ena u znaku Lava. Lav kao znak vlada turizmom, provodom, zabavom tako da ste krenuli pravim putem, razvojem Turizma....Me?utim, u vreme krize, kakva je sada u svetu, ljudi se prvo odri?u putovanja i letovanja. Dakle, treba da napravite i opciju B. Kada to budete uradili , ive?ete mnogo bolje, sigurnije i kvalitetnije...

  1. ?????? ?? ???? ????????? ??????????? ???????? ????? ? ??? ????? ??????????? ?????? .

Astrologija je predivna nauka koja, na prvom mestu pomogne da shvatite, upoznate i razumete samog sebe na prvom mestu, a posle i ostale ljude i sam ivot.. Moj sopstveni ivot mi je postao savreno jasan, put kojim idem vidljiv, bez krivina, shvatljiv...Nau?io sam da vidim i sagledam svoje mogu?nosti, talente ali i ograni?enja i na?in na koji da svoje talente razvijem to vie mogu.

Na primer, dok sam nekoliko godina radio kao novinar, piu?i za najbolje Srpske novine, ta?no sam znao koje teme treba da odaberem za pisanje a da mi tekstovi budu ?itani i prime?eni. To je jednostavna astroloka caka treba samo pogledati raspored planeta za dan kada izlazi tekst, i u odnosu na njihov poloaj, birao sam teme.

Uspeh je buo ogroman...Tekstovi su privukli panju mnogih ?italaca i vrlo brzo sam uao u krug najboljih i naj?itanijih novinara Srbije...

Tako?e, vaspitao sam svoju ?erku uz pomo? Astrologije. Jasno mi je ve? njenim ro?enjem (?itaj analizom njenog horoskopa) bilo koje talente ima, kojim na?inom ih razvijati ...Uspeh je bio zagarantovan. Ona je , bez mnogo muke, bila najbolji ?ak osnovne kole, a sada je najbolji ?ak srednje kole. Uz to, nisam guio njeno unutranje bi?e, li?nost, tako da je ona izrasla u sretu osobu kojoj je bilo omogu?eno da razvije svoju li?nost do maksimuma.Ona je uvek nasmejana...

  1. ?????? ?? ???????? ????????? ?? ?? ?????? ??????? ???????? ? ?? ??? ?? 23 ?????? ??????? ?? ?? ??????? ???????? ????, ?? ?? ????????? ??? ???????? ????????? ??????? ? ????? ?????????. ?? ?? ??? ??????? ??????????? ?? ?? ????? ? ??????? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ????????? ?? ????? ??? je ??? ????? ????????

Da, moj veliki istraiva?ki rad u Astrologiji mi je doneo saznanje da je apsolutno sve odre?eno poloajem planeta na nebu u trenutku ro?enja. Horoskop je zale?ena slika neba u trenutku naeg ro?enja. Slobodna volja jednostavno ne postoji, svaki trenutak je odre?en poloajem planeta na nebu.

Da?u vam jedan banalan primer.

Jednog dana sam iao stepenicama u stan (6. spratova) i poto meni mozak stalno radi setio sam se svoje ?erke, koja je tada imala 4. godine, i zapitao ta ona sada, u tom trenutku radi...Setio sam se njenog horoskopa i trenutnog poloaja planeta na nebu. Poto je u tom trenutku Mesec, koji vlada vodom, prelazio preko njenog samog vrha Ascendenta, koji predstavlja glavu, ta?nije teme (ona u svom horoskopu ima Mesec voda u znaku Jarca-hladno) , pomislio sam da je sigurno u kupatilu i da puta hladnu vodu i to preko temena.

Kada sam uao u stan, ?uo sam kako te?e voda u kupatilu i video je kako puta vodu preko temena!

Da bi bio siguran u ta?nost moje analize, pitao sam je da li je voda hladna. Ona mi je rekla: Da tata, voda je hladna, pa zna da volim da se igram hladnom vodom...

I ta sad re?i, kada je jedan tako bezna?ajan doga?aj unapred odre?en, te tek re?i za one vane i sudbinske doga?aje...Sve je unapred odre?eno, svaki, pa i banalni trenutak u naem ivotu. Mi smo samo nebeske marionete...

  1. ????? ???? ?? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????. ????????? ????????? ??????????? ????????? ? ???? ?????? ???? ?????? ????????? ? ????????? ?????????. ???? ?? ??????? ????? ???? ??????? ???? ?? ??????????? ??????? ? ????? ? ???????? 21. ?????? ? ???? ?? ???????? ?? ?????????? ?????????

Jednostavno, treba to manje misliti i razmiljti Televizorom i Novinama a vie svojom glavom.Tako?e, treba sluati svoje unutranje bi?e, svoju intuiciju, jer to nam je dar od samoga Boga. Uostalom, svi oni koji slepo veruju medijima, jako loe pro?u u ivotu, ?esto budu rtve tih istih manipulacija. Treba izgraditi svoj svet, koji opet ima dodirnih kontakata sa realnim svetom, ali samo u onoj meri koliko je to neophodno.

  1. ?? ?????? ???? ???? ??? ? ?? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ???? ? ?? ?? ?? ?? ????? ???????? ??????? ???????? ?????? ?? ?????????? ?????? ????????

Amerika i Zapadna Evropa ?e biti na kraju najve?i gubitnici. Mislim da ipak nemaju toliku mo? da realizuju svoje ratne i osvaja?ke namere. Evropska Unija ?e se raspasti taj proces se ve? nazire. To je jedan razmaeni svet koji je zaboravio na sposobnost ve?eg rtvovanja ...upropasti?e ih njihova udobnost , lenjost i uobraenost u kojoj trenutno ive.

  1. ???? ?? ?? ?????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ??????, ?????, ???????, ?????????, ??????? ??????????? ? ???????? ??????? ???????

Nita, naalost. Nasilje svakojake vrste moe biti uniteno samo nasiljem. Cela istorija nam ukazuje na to. Treba gledati svoj mikrosvet, okrenuti se sebi i najbliima. Treba organizovati, za svaki slu?aj, neku ku?icu sa onim najneophodnijim u nekim zabitima, brdima, gde se moe uzgajati hrana, gde ima podzemnih voda, obezbediti izvore energije. To je ono najvie to ?ovek moe uraditi u cilju opstanka u budu?nosti.

Comments 

 
+4 #5 Nikola 2011-06-16 12:35
Moje viđenje budućnosti i viđenje budućnosti NASA se poklapa - poslušajte:

www.nasa.gov/centers/hq/emergency/personalPreparedness/index.html
 
 
+6 #4 Nikola 2011-05-26 14:54
Moje Tačne Prognoze-Tekst pod naslovom Mladić ide u legendu a Karađić u Hag objavljen je 11. Maja 2005.Jel to neko omasio ili ja lazem.Ili je Astrologija moze pola, pola?Ako nisam u pravu streljajte me.Hvala...

Ko radi, taj i greši...
 
 
-1 #3 2011-05-26 14:07
12. mart 1942. datum koji se uzima kao datum Generalovog rodjenja nije tačan. Negde sam pročitao da je pravi datum rodjenja 2 ili 3. dana ranije, ali ne mogu da se setim i prvo što mi je palo na pamet je da se ova prognoza neće obistiniti, ali sam negde u duši želeo da verujem da je 12.3.1942. ipak tačan datum rodjenja...
 
 
+1 #2 2011-05-26 12:31
Moje Tačne Prognoze-Tekst pod naslovom Mladić ide u legendu a Karađić u Hag objavljen je 11. Maja 2005.Jel to neko omasio ili ja lazem.Ili je Astrologija moze pola, pola?Ako nisam u pravu streljajte me.Hvala...
 
 
+23 #1 2011-05-24 07:03
OTreba organizovati, za svaki slučaj, neku kućicu sa onim najneophodnijim u nekim zabitima, brdima, gde se može uzgajati hrana, gde ima podzemnih voda, obezbediti izvore energije. To je ono najviše što čovek može uraditi u cilju opstanka u budućnostihttp: //solar.freeonplate.com/solarni_kolekto r.htm Jedino to nam i preostaje.U poslednje vrme unazad jedno 5 godina sve nesto gledam obnovljive izvore energije.Ovaj tvoj savet ZIVOTA vredi...Ali mnogi ce ostati u svojij gradovima.Nece prstom mrdnuti.Trebalo bi i mi da svako ponaosob skuplja semena za dalji opstanak ...Odlican tekst.