EtnoAstronomija

July 07, 2010 General by Nikola

Astronom Božić se baš bio "nalupao" na temu Astrologije, ali, evo jednog njegovog lepog teksta  o  narodnim spoznajama o uticaju nebeskih tela...

Etnoastronomija

Ljudi su oduvek težili da prošire svoja saznanja i da određene prirodne pojave objasne u okviru svojih mogućnosti. Neke uobičajene astronomske pojave su koristili da bi sebi olakšali svakodnevni život. Naviknuti na ustaljen izgled i periodične promene na nebu, svaku neuobičajenu pojavu bi primetili. Ovim pojavama bi, zatim, davali uglavnom neko krupno značenje jer su smatrali da je ona predznak nečega veoma važnog.

Etnoastronomija je nau?na disciplina koja, upravo, izu?ava prisustvo astronomije u narodnom stvaralatvu. Uz pomo? nje saznaje se koliko je narod u prolosti poznavao i pratio astronomske pojave, kako ih je objanjavao i koliko su ta objanjenja u skladu sa danas u nauci prihva?enim.

Ono to je interesantno za sva nebeska tela uopte je to da ona, po verovanju, ne smeju da su psuju i proklinju jer su ona Boije delo. Ako se ona psuju ili proklinju, veruje se da se tada zlo vrati. Zbog toga skoro niko nije naveo kletve u kojima se pominju nebeska tela. Zato postoje lepe izreke i elje vezane za njih. Na primer: Poljubio te Mesec.


Kalendar

U vezi sa kalendarom bilo je postavljeno pitanje o tome zato februar ima najmanji broj dana od svih meseci. Veliki broj ispitanika naveo je pri?u o babi i kozama. Kada se uzmu u obzir sve verzije ove pri?e, od kojih su neke manje ili vie detaljne, pri?a izgleda ovako: Na samom kraju marta meseca vreme se prolepalo. Neka baba koja je gajila koze odlu?ila je da ih odvede na ispau u planinu. Tada je ona svojim kozama rekla: Moji jari?i, moji petoro?i?i, hajmo martu na sramotu i drugima uprkos. Na ovaj na?in mart je bio izazvan. Da bi se osvetio babi i kozama, pozajmio je od februara dva dana i produio svoje trajanje. Tako je imao vremena da napravi me?avu i da smrzne na planini babu i koze.

Postoji jo jedna pri?a u vezi sa kalendarom koja objanjava predvi?anje vremena za narednu godinu. Izme?u katoli?kog i pravoslavnog Boi?a postoji razmak od 12 dana (ne ra?unaju?i same dane praznika). Svaki od ovih dana odgovara po jednom mesecu u narodnoj godini i po vremenu u tom danu odre?uje se vreme za odgovaraju?i mesec u godini.

Mesec

Za Mesec su prikupljene pri?e i legende u vezi sa arama, pomra?enjem i obi?jima vezanim za odre?ene faze. Postoje i neka objanjenja nastanka Meseca. Po jednom, Mesec je nastao od Sun?evog zraka, a po drugom, Mesec je Sun?ev brat.

Po jednoj pri?i na Mesecu se vidi ora? koji ore. Druga kae da je tamo odslikano gumno na kome se odvija vridba ita, na kojoj je brat brata slu?ajno udario lopatom. Postoji i pri?a da se na Mesecu vidi ?ovek koji u ruci dri kamen. Jedna pri?a koja je zabeleena odnosi se na biblijske likove. Ona kae da je na Mesecu naslikano bratoubisto Avelja, koga je ubio Kain. Za sve ove pri?e karakteristi?no je objanjenje zato se one nalaze na Mesecu: Bog ih je stavio tamo da bi bile upozorenje ljudima. Prime?uje se sli?nost i povezanost izme?u svih legendi vezanih za are na Mesecu. To su verovatno sve delovi pri?e o bratoubistvu iz Biblije. Povezane u celinu one daju biblijsku pri?u Avelj radi na svom imanju (vridba), kada dolazi Kain i ubija ga (?ovek koji dri kamen; brat udara brata lopatom).

Postoji jo nekoliko pri?a o tome ta se vidi na Mesecu. Negde kau da se vidi ?ovek koji je zamahnuo lopatom na enu. Dok se negde veruje da se na Mesecu vidi ?ovek koji pali slamu. On je, po ovoj pri?i, kum koji je od kuma ukrao slamu i prosipao je usput, pa je nastala Kumova slama. Bog ga je stavio na Mesec kao upozorenje ljudima.

Za Mesec su vezani i neki na?ini za prognoziranje vremena. Ako se vidi ograda oko Meseca (halo), do?i ?e do pogoranja vremena, kao i kad je Mesec crvene boje.

Pomra?enje Meseca predstavlja lo predznak. Moe do?i do smrti vladara, do izbijanja rata, do neke prirodne katastrofe ili epidemije. Negde se pominje kao lo predznak uopte, a negde kao lo predznak za protivnike srpskog naroda ili za vladara naroda protivnika Srba. Ovo je verovatno posledica ropstva pod Turcima jer je simbol muslimana polumesec. U prolosti se, verovatno, pomra?enje Meseca tuma?ilo kao predznak sloma Otomanske imperije. Kasnije je ovaj simbol uopten na sve neprijatelje srpskog naroda, to je, verovatno, posledica ?estih ratova.

Obi?aji koji su vezani za faze Meseca mogu se podeliti na obi?aje vezane za pun Mesec i obi?aje vezane za mlad Mesec. Za vreme mladog Meseca valja zapo?injati poslove. Tada valja se?i drva, klati stoku, iati ovce, beleti tkaninu, prati rublje, sejati...

Pun Mesec nije povoljan za zapo?injanje nekih poslova. To je zato to on potpomae razmnoavanje teto?ina. Tako, ako se poseku drva na pun Mesec, razmnoi?e se iak i unititi drva; ako se zakolje stoka, meso ?e se brzo ucrvljati; ako se opere ili izbeli tkanina, ubrzo ?e se pokidati... Ako neko nije dobrog zdravlja, ne treba da gleda u pun Mesec. Za pun Mesec vezani su i obredi vra?anja i skidanja bradavica. U narodu je poznata pojava mese?arenja i vezuje se za ljude koji hodaju u snu za vreme punog Meseca.

Sunce
U vezi sa prividnim kretanjem Sunca po nebeskoj sferi, dobijen je odgovor da se Sunce zimi bre kre?e, pa je dan zato kratak, dok se leti kre?e sporije, pa je dan zato dug. Jedan od odgovora na pitanje ta Sunce radi no?u jeste da plovi po vodi sa zapada do istoka, a drugo objanjenje je da Sunce no?u po?iva.

Pomra?enje Sunca shvata se tragi?nije od pomra?enja Meseca jer se odigrava re?e. Ima sli?na zna?enja kao i pomra?enje Meseca: izbijanje ratova, prirodne katastrofe, smrt vladara. Pomra?enje Sunca ima dva zna?enja. Jedno je nesre?a uopte, a drugo je nesre?a za pravoslavne ili za sam srpski narod. Postoji i verovanje da pomra?enje Sunca zna?i da vreme ne?e odgovarati standardnom vremenu za to godinje doba. Pomra?enje Sunca ne valja gledati, od njega se bei u zatvoren prostor, krsti se. Pomra?enje se objanjava zaklanjanjem Sunca iza planine ili oblaka.

Pomra?enje Sunca se koristi i za spravljanje leka protiv epilepsije. Lek se sastoji od malog hleba koji se na vatri pe?e za vreme trajanja pomra?enja.


Mle?ni put - Kumova slama

Belu traku koja se vidi preko neba narod naziva Kumova slama. Pri?a o tome kako je ona nastala veoma je interesantna.

Uo?i Boi?a doao kum kod kuma da trai slamu na zajam. Ovaj mu tada odgovori da mu ne moe dati slamu jer mu treba za Boi?ni obred. Rekao mu je da tada moe da da slamu samo Hristu. Me?utim, kum je ukrao slamu, ali ju je usput prosipao. Bog je kuma kaznio i ostavio trag slame na nebu da ga mogu videti svi ljudi kao opomenu.

Za ovo postoji i izreka: Kum kuma kad krade i preko neba se znade.

Kumova slama se koristi i za predvi?anje vremena. Kada se ona dobro vidi, to zna?i da ?e se sutradan vreme pogorati.
Zvezde i sazve?a

Zvezde i sazve?a

Zvezdama u narodu nazivaju, pored pravih zvezda, meteore (zvezde padalice), komete (repate zvezde) i planete.

Od zvezda navedene su po imenima Danica (Venera), Vlai?i i Severnja?a. Veneru jo nazivaju Sjajna ?obanica, Jutarnja zvezda i Ve?ernja?a. Ve?ernja?a i Danica su po narodnom verovanju dve razli?ite zvezde. Ako se Danica vidi pred etvu, to zna?i da ?e ito dobro roditi.

Od sedam Vlai?a prikupljena su imena za njih pet Rale, Raleta, Mile, Mileta i mali Parolko. Kada se ne vide na nebu (od ?ur?evdana), kae se da su zarobljeni. Veruje se da ako se kae: Sedam Vlai?a, po Bogu sedam brati?a i ako se izgovore njihova imena, da ?e se tada ispuniti zamiljena elja.

Od sazve?a su spomenuta slede?a: Velika kola, Mala kola, odnosno Veliki i Mali medved, Volovi, Porednice i Trougao. Velika i Mala kola negde nazivaju i Velika i Mala nebeska kola.

Porednice su zvezde koje su vidljive do maja meseca. One se zato mogu povezati sa delom sazve?a Orion i verovatno se odnose na njegov pojas.

Za zvezde koje ?ine Trougao nije jasno kom sazve?u pripadaju.

Za meteore se kae da su to zvezde padalice ili zvezde koje su uzletele. Za njih je vezano vie verovanja.

Kada se vidi meteor, ne treba re?i da zvezda pada jer ?e u protivnom biti uhva?en i ubijen neki vojnik koji je u bekstvu. Zato se kae: Bei, drue, za goru!. Negde se veruje da meteor zna?i da je neko pobegao iz ropstva ili zatvora i da zato ne treba re?i da se videla zvezda koja pada. Postoji i verovanje da ?e, ako se kae da je zvezda pala, biti uhva?en neko ko je kriv. Sva ova verovanja mogu se povezati sa ?estim ratovima koje je u istoriji imao narod ovih krajeva.

Veruje se, tako?e, kada se vidi zvezda kako pada, da se to jure neka dvojica da se potuku. Da bi se onaj koji bei sakrio, odnosno da se ne bi potukli, kae se: Za grm, drue!

Kada se vidi meteor, to moe zna?iti da je neko umro i da njegova zvezda pada. Ni u ovom slu?aju se ne govori da je zvezda pala.

Neka verovanja kau da je meteor zmaj koji je uzleteo, pa nestao (verovatno vezano za bolide) ili da zvezde bee.

Na mestu gde padne zvezda padalica, smatra se da ima zlata.

Komete u narodu zovu: zvezde repatice, velike zvezde, zmaj, zvezde sa barjakom. Za njih se smatra da su ?avolske zvezde. One donose nesre?u. Mogu da popale sela i svu Zemlju, pa zato postoji strah od pada ovih zvezda. U narodu veruju da ako zvezda pokae barjak, to sluti ratu ili nekoj drugoj katastrofi.

U narodu postoji miljenje da se zvezde ne smeju brojati jer svaki ?ovek ima svoju zvezdu na nebu. Ako i nju tokom brojanja prebroji, onda ?e umreti. Tako?e, zvezde ne treba ni pokazivati prstima jer kako kau ne treba na Boansko nianiti prstom. to se ti?e broja zvezda, veruje se, da ih ima mnogo i da im niko ne zna broja.

Da bi se zvezde videle i po danu, narod preporu?uje jedan recept. Treba 40 dana uzastopno, svako jutro pojesti po ?en belog luka.

Sistem sveta

Pod sistemom sveta podrazumeva se izgled zemlje i njen poloaj u Vasioni.

Pri?a koja se naj?e?e sretala je da je Zemlja loptastog oblika i da se nalazi na vodi. Nebo iznad Zemlje dri se na tri Nebeska stuba Troje trojice. Poto Troje trojice dre nebo nad nama i zemlju pod nama, oni spadaju u grupu velikih pravoslavnih praznika. Druga varijanta je da se nebo na Zemlju oslanja na krajevima sveta. Ve? je pomenuto da, po nekim verovanjima, Sunce no?u plovi po vodi sa zapada ka istoku, to se uklapa u pri?u da se Zemlja nalazi na vodi.

Jedna vrlo zanimljiva pri?a o ustrojstvu sveta kae da postoje tri tavana sveta. Jedan je iznad nas, jedan je onaj u kome mi ivimo, a jedan je ispod nas. Iznad nas se, najverovatnije, nalaze umrli. Oni se opasuju oko vrata. Mi, poto ivimo u sredini, opasujemo se oko struka. Oni koji ive ispod nas opasuju se oko ?lanaka.

* * * * *

Zna?aj astronomskih deavanja u svakodnevnom ivotu i dalje je prisutan. Me?utim, sada se tim doga?ajima ne pridaje vie onoliki zna?aj koji se u prolosti pridavao, to je o?igledna posledica pove?ane informisanosti i obrazovanja populacije.

U velikom broju odgovora provla?e se biblijski motivi. to zna?i da ve?ina pojava na nebu predstavlja Boiji znak za ljude predstavlja neku vrstu stalne (npr. are na Mesecu, Kumova slama) ili povremene opomene (komete, pomra?enja). Primetan je uticaj periodi?nih astronomskih deavanja na svakodnevni ivot. To se odnosi, pre svega, na faze Meseca, godinja doba, prividno Sun?evo godinje kretanje, vidljivost nekih zvezda, planeta i sazve?a. Tako?e se izgled neba koristi za prognoziranje vremena.

Autor : Nikola Boi?

Comments 

 
0 #2 Hajkula 2010-07-09 19:00
Quote:
Značaj astronomskih dešavanja u svakodnevnom životu i dalje je prisutan. Međutim, sada se tim događajima ne pridaje više onoliki značaj koji se u prošlosti pridavao, što je očigledna posledica povećane informisanosti i obrazovanja populacije.

I udaljavanja od prirode. Ranije se covek vise trudio da zivi u skladu sa prirodom, ali i da ,,pobedi,, prirodu. Kada ce sta da poseje, pa i kada ce da nasadi kokosku (da stavi jaja da se izlegu pilici) jer je iz iskustva znao, primetio, da je nekada bolji period a nekada losiji. Tako je posmatrao, isprobavao i u drugim poslovima, u drugim oblastima. U vreme staklenika, inkubatora... covek je manje uslovljen prirodnim, meteoroloskim i dr. prilikama pa se iskustvo zaboravlja. I tako dalje.
Da ne pricam o hibridima, o genetskom inzenjeringu i drugim dostignucima. Naucnici k`o naucnici.
 
 
0 #1 strelica 2010-07-08 06:38
Zanimljiv tekst...